Recordatori juliol 2020: declaracions d’IVA, retencions, pagaments fraccionats de l’IRPF, declaració de l’impost sobre societats i de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístics

Recordatori juliol 2020: declaracions d’IVA, retencions, pagaments fraccionats de l’IRPF, declaració de l’impost sobre societats i de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístics

Li recordem que en el mes de juliol ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva) i de la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2019.

En concret, el pròxim dia 20 juliol s’ha de presentar i si escau procedir a l’ingrés del 2n TRIMESTRE 2020 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 27 de juliol (perquè el 25 i 26 són dies inhàbils) finalitza el termini per presentar la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2019. No obstant l’anterior, si el període impositiu coincideix amb l’any natural i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l’1 de juliol al 22 de juliol de 2020, tots dos inclusivament, si bé es pot realitzar en l’entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d’estalvi o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol en la qual es trobi obert al seu nom el compte en la qual es domicilia el pagament.

Tot això, sense perjudici dels terminis de presentació de les declaracions que tinguin establertes les comunitats autònomes del País Basc i Navarra.

Atenció.

COVID-19. Adaptacions per a la presentació de la declaració de l’impost sobre societats: el Reial decret llei 19/2020 estableix que el termini de tres mesos per formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris es computarà des de l’1 de juny de 2020 i redueix a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals des que finalitza el termini per a la seva formulació. D’acord amb els nous terminis de formulació i aprovació dels comptes anuals, es permet que es presenti una segona autoliquidació de l’impost sobre societats fins al 30 de novembre de 2020 en cas que els comptes anuals finalment aprovats difereixin de la informació utilitzada en l’autoliquidació a presentar en període voluntari, sense aplicar recàrrecs, però sí interessos de demora.

NOVETAT: dades fiscals de l’impost sobre societats. Exercici 2019

Des del pròxim dia 1 de juliol es posarà a la disposició dels obligats tributaris per l’impost sobre societats, informació de les seves dades fiscals a l’efecte de l’emplenament de la declaració de l’impost corresponent a l’exercici 2019, amb independència de la mena d’entitat, del període de liquidació o que hagués presentat l’autoliquidació de l’impost en l’exercici 2018

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístics 

També els recordem que tenen fins al 31 de juliol per presentar el model 179 “Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques” del segon trimestre del 2020. Estan obligades a la seva presentació les persones i entitats que prestin el servei d’intermediació entre els cedents i cessionaris de l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques, sigui a títol onerós o gratuït.

Per aquest motiu, els preguem que, com més aviat millor, ens facilitin tota la documentació així com aquelles dades que els sol·licitem per poder realitzar la confecció  i presentació d’aquestes declaracions.