Àrees

Àrees

Els nostres serveis es centren en l’assessoria i la gestió, tant en l’àmbit fiscal, com en el mercantil, comptable o econòmic. Oferim tota una gamma de serveis que cobreixen les necessitats, tant de les persones físiques o dels professionals lliures, com les de les empreses, independentment de les seves dimensions.

Oferim als nostres clients assessorament fiscal i gestionem les seves obligacions davant l’Administració.

 • Assessorament en l’inici de noves activitats.
 • Altes i baixes censals i de l’Impost d’Activitats Econòmiques.
 • Altes i baixes d’autònoms.
 • Càlcul i confecció de tot tipus de liquidacions i autoliquidacions tributàries, com per exemple:
  • Impost de Societats.
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (declaracions de renda).
  • Impost sobre el Patrimoni.
  • Impost sobre la Renda de No Residents.
  • Impost de Successions (herències) i Donacions.
  • Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
  • Declaracions derivades d’operacions intracomunitàries (Intrastat).
  • Impostos Especials (Electricitat, etc.).
  • Declaracions informatives (model 347, 349 etc.).
 • Atenció i defensa del contribuent en els procediments de comprovació de gestió tributària i inspecció, requeriments, “paral·leles”, tant de l’Agencia Estatal d’Administració Tributària (Hisenda), com de l’administració local o autonòmica (Generalitat).
 • Assessorament i defensa del contribuent en matèries de Recaptació (ajornaments, embargaments, etc.).
 • Liquidació de l’impost sobre Estades en Establiments Turístics (taxa turística).
 • Assessorament i consell per als diferents règims tributaris, com per exemple Estimació Objectiva (“mòduls”), Estimació Directa, etc.
 • Confecció en el nostre despatx o a la seu de l’empresa dels llibres registre obligatoris segons l’activitat (Ingressos/Despeses, IVA repercutit/IVA suportat).
 • Assessorament, confecció i presentació de les declaracions anuals de béns a l’estranger.
 • Obtenció de certificats electrònics i signatura digital.
 • Custòdia i revisió de notificacions de bústies electròniques.
 • Assistència i defensa en procediments de gestió tributària (censos, sancions, recàrrecs…)
 • Al·legacions i recursos (reposició, Tribunal Econòmic Administratiu, rectificacions d’errors, devolucions ingressos indeguts, etc.).

Oferim els següents serveis:

 • Constitució de tot tipus d’entitats i societats (societat anònima, limitada, comunitats de béns, comunitats de propietaris, etc.).
 • Confecció i legalització dels llibres obligatoris (actes, socis, accions, etc.).
 • Modificacions estatutàries, poders, acords de Juntes Generals, etc.
 • Formulació i dipòsit de Comptes Anuals.
 • Dissolucions i liquidacions de societats i altres entitats.
 • Disseny d’estructures societàries.
 • Grups societaris – Consolidació fiscal.
 • Assessorament en situacions concursals.
 • Fusions – Escissions.
 • Coordinació amb auditors.
 • Confecció de comptabilitats, sigui en el nostre despatx o bé directament al domicili de l’empresa.
 • Contractes mercantils.
 • Assistència i supervisió de tancaments comptables en comptabilitats externes.
 • Assessorament integral i personalitzat en funció de les necessitats de cada empresa.

Oferim els següents serveis:

 • Tramitació de la inscripció de l´empresa en el Sistema de la Seguretat Social i sol·licitud d´obertura del centre de treball.
 • Assessorament i confecció de contractes de treball de tot tipus, i la tramitació a través del Sistema Contrat@.
 • Confecció mensual dels rebuts de salari i resum de costos.
 • Tramitació i liquidació dels RNT I RLC (abans TC2 i TC1) mitjançant el sistema RED.
 • Sol·licitud i tramitació de prestacions contributives i no contributives davant l’INSS tant per treballadors autònoms com treballadors règim general (maternitat / paternitat, incapacitats temporals..).
 • Atenció a les notificacions telemàtiques de la Seguretat Social.
 • Confecció altes en el règim especial de treballadors autònoms, empleats de la llar…
 • Representació de l´empresa davant la Inspecció de Treball i del Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació i Tribunal Laboral de Catalunya.
 • Assessorament sobre faltes i sancions disciplinàries.
 • Assessorament en extinció de contractes per tot tipus de causes.
 • Assessorament en Expedients de Regulació d´Ocupació.
 • Assessorament i càlcul invalidesa, jubilació i viudetat.

 

Oferim als nostres clients un suport global en la gestió dels seus negocis o patrimonis que inclou des de projectes o dictàmens a l’assessorament en arrendaments o compravendes.

 • Serveis d’intermediació amb entitats financeres.
 • Tramitació de tot tipus de subvencions.
 • Confecció de projectes de viabilitat empresarial.
 • Estudi de projectes d’inversió.
 • Tramitació al registre de marques.
 • Dictàmens pericials.
 • Planificació de successió d’empreses.
 • Transmissions d’empreses i negocis.
 • Compravendes.
 • Contractes d’arrendament (lloguers).
 • Assessorament de patrimonis.
 • Obtenció certificats de penals.
 • Certificats digitals.