Mesures laborals i de protecció per desocupació a conseqüència de la borrasca «Filomena»

Mesures laborals i de protecció per desocupació a conseqüència de la borrasca «Filomena»

Les suspensions de contracte i reduccions de jornada i els acomiadaments col·lectius que tinguin la seva causa directa en els danys produïts per la borrasca «Filomena» i la posterior onada de fred tindran la consideració de provinents d’una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven dels articles 47.3 i 51.7 de l’Estatut dels Treballadors. Amb entrada en vigor el 12 de novembre, les mesures s’estenen a les comunitats autònomes del Principat d’Astúries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Andalusia, Aragó, Madrid, La Rioja, Navarra, Canàries, Cantàbria, Catalunya, Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana.

L’Ordre TES/1223/2021, de 4 de novembre (BOE de l’11 de novembre), conté les normes d’aplicació de les mesures laborals i de protecció per desocupació aplicables a les zones afectades per la borrasca «Filomena».

Recordem que el Reial decret llei 10/2021, de 18 de maig va ampliar la declaració de les zones afectades i va determinar l’aplicació de les mesures adoptades a les comunitats autònomes de Canàries, Cantàbria, Catalunya, Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana.

Amb entrada en vigor el 12 de novembre, les mesures l’àmbit d’aplicació de les quals s’estén a les comunitats autònomes del Principat d’Astúries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Andalusia, Aragó, Madrid, La Rioja, Navarra, Canàries, Cantàbria, Catalunya, Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana, són les següents:

Mesures en matèria laboral.

Les suspensions de contracte i reduccions de jornada i els acomiadaments col·lectius que tinguin la seva causa directa en els danys produïts per «Filomena» i la posterior onada de fred tindran la consideració de provinents d’una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven dels articles 47.3 i 51.7 de l’Estatut dels Treballadors.

Mesures en matèria de protecció per desocupació.

Els treballadors afectats (inclosos els socis treballadors i de treball de les cooperatives enquadrats com a treballadors per compte d’altri) podran:

  1. Obtenir el dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que no reuneixin el període de cotització exigit.
  2. No computar el temps en què es percebin les prestacions a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

Aquestes mesures seran aplicables als treballadors afectats, tant si en el moment de l’adopció de la decisió empresarial tinguessin suspès un dret anterior a prestació o subsidi per desocupació, com si no tinguessin el període mínim d’ocupació cotitzada per causar dret a prestació contributiva, o no haguessin percebut prestació per desocupació precedent.

Es reconeixerà un nou dret a la prestació contributiva en els termes establerts en el títol III de la LGSS, amb les següents especialitats:

  • Quantia: la base reguladora de la prestació serà la resultant de computar la mitjana de les bases dels últims cent vuitanta dies cotitzats o, en defecte d’això, del període de temps inferior, immediatament anterior a la situació legal de desocupació, treballats a l’empara de la relació laboral afectada per la força major que ha originat directament la suspensió del contracte o la reducció de la jornada de treball.
  • Durada: la prestació s’estendrà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball que l’ha causat.
  • Termini de sol·licitud: un mes des del 12 de novembre de 2021.