Guia bàsica de tramitació de prestacions derivades d’ERTO per COVID-19

Guia bàsica de tramitació de prestacions derivades d’ERTO per COVID-19

El SEPE ha publicat una nova guia bàsica de tramitació de prestacions derivades d’ERTO per COVID-19, adaptada al Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, que inclou informació sobre la pròrroga de prestacions extraordinàries per ERTO COVID a l’octubre i a partir de novembre.

Dins de la Guia bàsica de tramitació Pròrroga prestacions extraordinàries per ERTO COVID i per a fixos discontinus del SEPE, trobem una nova referència actualitzada a octubre de 2021.

1. Pròrroga dels ERTO COVID en vigor a 30-09-2021 i de les prestacions extraordinàries per desocupació.

Les prestacions extraordinàries per ERTO COVID vigents a 30 de setembre es prorrogaran automàticament fins a novembre.

Es generarà el pagament de la prestació per al mes d’octubre als treballadors amb inactivitat per ERTO en funció de l’informat en el fitxer de comunicació d’activitat (XML), que haurà de ser remès abans del dia 20 de novembre de 2021.

Un cop finalitzat el mes de pròrroga automàtica (el 31-10-2021) les prestacions extraordinàries per ERTO COVID quedaran en baixa. Perquè això no succeeixi, entre l’1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022 les empreses hauran de:

1) Sol·licitar a l’autoritat laboral la pròrroga de l’ERTO COVID, sigui FM o ETOP.

2) Presentar davant el SEPE la sol·licitud col·lectiva de prestacions.

3) Comunicar al SEPE els períodes d’activitat (fitxers XML).

4) Remetre la resta d’informació al MITES, a la TGSS i a l’ITSS.

A TENIR EN COMPTE. No posar en coneixement de l’autoritat laboral en el termini establert la pròrroga de l’ERTO (tant FORÇA MAJOR com ETOP) suposarà la finalització de les mesures i de les prestacions per desocupació a 31-10-2021.

2. Presentació de sol·licitud col·lectiva al SEPE i altres comunicacions per a la pròrroga de les prestacions per desocupació

Octubre: pròrroga d’ofici.

Novembre i mentre duri la pròrroga del RDL 18/2021: caldrà presentar la resolució de l’autoritat laboral i una nova sol·licitud col·lectiva davant el SEPE amb els treballadors que hagin de seguir inclosos en l’ERTO COVID que es prorroga a partir de l’01-11-2021.

Termini per a l’enviament de l’autorització de pròrroga: en els quinze dies hàbils següents a l’1 de novembre o des de la notificació de la resolució de l’autoritat laboral del certificat de silenci negatiu, en cas que sigui posterior a l’1 de novembre.

Model: la relació de treballadors en la sol·licitud col·lectiva es correspondrà amb la informació facilitada a l’autoritat laboral i amb el comunicat al Ministeri de Treball i Economia Social en l’annex del RDL 18/2021.

S’inclouran – Els treballadors que estiguin en IT en el moment de remissió de la sol·licitud col·lectiva.
No s’inclouran – Altres casos de suspensió prèvia de la relació laboral, com a permís de maternitat/paternitat, excedències, etc.

A TENIR EN COMPTE. La sol·licitud es remetrà a través de la seu del SEPE, secció Empreses / Protecció per desocupació – Certific@2 / Sol·licitud col·lectiva de prestacions derivades d’ERTO conseqüència del COVID-19.

Amb l’anterior:

  • La D.A. 4a del RDL 18/2021 estableix l’obligació que les empreses remetin a la seu del Ministeri de Treball i Economia Social un llistat dels treballadors inclosos en la pròrroga de l’ERTO, els treballadors de la sol·licitud col·lectiva remesa al SEPE han d’haver estat inclosos en la relació enviada a l’autoritat laboral i correspondre’s, igualment, amb els inclosos en aquest llistat.
  • Via sistema RED es comunicarà a la TGSS les diferents mesures ERTO o modificacions en la reducció de jornada per al seu reflex en la vida laboral de cada treballador.
  • Per a l’actuació inspectora, l’empresa ha de continuar remetent les modificacions en el calendari i horari de treball dels seus treballadors (Article 298, TRLGSS i OM ESS 982/2013 i article 6 del RDL 18/2021). Aquesta informació quedarà a la disposició de la ITSS per a les comprovacions oportunes.

3. Comunicació de l’activitat per XML

Per al pagament de les prestacions, l’empresa comunicarà al SEPE, a través dels fitxers XML, els dies reals o calculats d’inactivitat PER A TOTS ELS TREBALLADORS que estiguin inclosos en l’ERTO i que hagin tingut inactivitat total o parcial en el mes.

Termini per a l’enviament de l’XML: entre l’1 i el 20 del mes següent (tret que la Direcció Provincial del SEPE en determini un termini diferent).

Informació de les baixes de la prestació, totals o definitives: s’informaran igualment a través dels fitxers XML, i no s’hauran de remetre fitxers nous tret que calgui tornar a activar la prestació.

A TENIR EN COMPTE. Continuen vigents les regles per a la informació d’inactivitat dels dies reals o els DAE i de les variacions en l’activitat (IT, vacances, baixes), explicades en la documentació del SEPE continguda en l’espai Mesures COVID-19 / Informació per a Empreses.

https://d2eb79appvasri.cloudfront.net/imagenes_noticias/615e98405bbf6.png

Font: Guia bàsica de tramitació Pròrroga prestacions extraordinàries per ERTO COVID i per a fixos discontinus. SEPE.

4. Situacions transitòries

A l’empara del reiterat Reial decret llei 18/2021, els nous ERTO COVID FM o ETOP que se sol·licitin entre l’01-10-2021 i el 31-10-2021 es regiran per la normativa vigent fins al 30-09-2021.

El mateix serà aplicable per als ERTO COVID ETOP que tinguin data de finalització l’octubre de 2021. Les empreses que necessitin ampliar les mesures hauran de comunicar a l’autoritat laboral la seva continuació i remetre al SEPE la sol·licitud col·lectiva, segons la tramitació vigent fins al 30-09-2021.

Per prorrogar les prestacions se seguirà la tramitació referida al RDL 18/2021. Així mateix, la comunicació d’activitat acomplerta durant octubre (XML) es remetrà entre l’1 i el 20 de novembre perquè es generi la corresponent nòmina de prestacions.

5. Nous ERTO COVID FM d’impediment o limitació d’activitat o ETOP COVID de trànsit a partir de l’01-11-2021

L’article 2 del RDL 18/2021 estableix la possibilitat de nous ERTO COVID FM si noves restriccions de l’activitat impedissin, a partir de novembre de 2021, el funcionament normal de l’empresa.

Una vegada autoritzat el nou ERTO COVID FM per l’autoritat laboral, per resolució expressa o silenci administratiu, es podrà remetre la sol·licitud col·lectiva a través de la seu del SEPE. Si l’empresa havia tingut autoritzat un ERTO COVID FM pel qual va enviar sol·licitud col·lectiva al SEPE es mantindran les dades comunicades de base reguladora i mitjana ponderada.

A TENIR EN COMPTE. Si hi hagués trànsit entre dos ERTO FM de diferent naturalesa no s’enviarà una nova sol·licitud col·lectiva. Sí que serà necessari enviar la sol·licitud col·lectiva al SEPE si el trànsit es produeix entre un ERTO COVID FM i un ERTO COVID ETOP.

6. Prestacions extraordinàries per treballadors fixos discontinus a partir d’octubre de 2021

Podran accedir a aquesta prestació els treballadors, un cop finalitzada la campanya i que passin a situació d’inactivitat pel tipus de contracte, que hagin estat afectats per ERTO COVID durant l’últim període de campanya. L’empresa els inclourà en la sol·licitud col·lectiva per a fixos discontinus (excel blau).

També podran accedir a aquesta prestació els treballadors fixos discontinus que no hagin estat afectats per ERTO COVID durant l’últim període de la campanya i que passin a inactivitat de fixos discontinus, encara que tinguessin dret a una prestació contributiva ordinària. L’empresa podrà incloure a aquests treballadors en la sol·licitud col·lectiva (excel blau).

Els treballadors fixos discontinus que esgotin la prestació contributiva ordinària abans del 28-02-2022 podran accedir a aquesta prestació extraordinària. La sol·licitud davant el SEPE podrà ser col·lectiva, remesa per l’empresa, o individual.

A TENIR EN COMPTE. En cas d’estar en inactivitat per ERTO COVID, no per fi de campanya, aquests treballadors fixos discontinus hauran de cobrar la prestació per ERTO, no l’extraordinària de fixos discontinus. En aquest cas l’empresa els inclourà en la corresponent sol·licitud col·lectiva (excel lila).

Per a més informació: