CATALUNYA. Es prorroguen fins al 23 de novembre les restriccions de mobilitat nocturna

CATALUNYA. Es prorroguen fins al 23 de novembre les restriccions de mobilitat nocturna

S’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/2811/2020, de 6 de novembre, per la qual es prorroguen les mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, fins al 23 de novembre de 2020.

L’informem que al DOGC s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/2811/2020, de 6 de novembre, per la qual es prorroguen les mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al territori de Catalunya, fins al 23 de novembre de 2020.

Aquesta resolució té efectes a partir de la seva publicació al DOGC.

Queden prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

S’exclouen d’aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament:

  • Desplaçament per assistència sanitària d’urgència i per anar a la farmàcia per raons d’urgència, sempre que sigui la més pròxima al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
  • Desplaçament de treballadors i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què la feina no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.

S’hi inclouen, en tot cas, els desplaçaments de professionals o voluntaris degudament acreditats per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.

  • Retorn al domicili des de centres educatius, activitats culturals permeses i recollida en l’establiment en els serveis de restauració.
  • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.

S’hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat en l’exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.

També s’hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i la cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència en llocs diferents.

  • Actuacions urgents davant òrgans judicials.
  • Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.
  • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.
  • Causa de força major o una altra situació de necessitat justificada.

Igualment, durant l’horari de restricció de la mobilitat es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o creuïn l’àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre que tingui origen i destinació fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Horaris de tancament

L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses per resolució de les autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, o la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores en el cas de les activitats culturals permeses i per a la recollida en l’establiment en els serveis de restauració. En el cas de l’activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

S’exceptuen d’aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes en l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

Aplicabilitat

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a tots els qui es trobin i circulin per Catalunya, així com als titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

Inspecció i règim sancionador

Corresponen als ajuntaments i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

L’incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador, d’acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Informes periòdics i durada

S’hauran d’emetre informes periòdics dels efectes de la mesura adoptada. La durada de la mesura s’estableix en un termini de 15 dies.

RECORDI… Aquestes mesures són aplicables fins al 13 de novembre, excepte les restriccions en la mobilitat nocturna que s’allarguen fins al 23 de novembre