COVID-19. Pròrroga de les autoritzacions d’estada i residència i/o treball per als estrangers a Espanya a causa de la COVID-19

COVID-19. Pròrroga de les autoritzacions d’estada i residència i/o treball per als estrangers a Espanya a causa de la COVID-19

Al BOE del dia 20 de maig s’ha publicat l’Ordre SND/421/2020, de 18 de maig per la qual s’adopten mesures relatives a la pròrroga de les autoritzacions d’estada i residència i/o treball i a altres situacions dels estrangers a Espanya que posa la seva atenció en la situació dels estrangers la documentació dels quals perd validesa durant l’estat d’alarma i que es poden situar en una situació d’irregularitat sobrevinguda.

L’informem que al BOE del 20 de maig s’ha publicat l’Ordre SND/421/2020, de 18 de maig, per la qual s’adopten mesures relatives a la pròrroga de les autoritzacions d’estada i residència i/o treball i a altres situacions dels estrangers a Espanya, en aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i amb efectes des del 20 de maig de 2020.

Cal recordar que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, estableix en la seva disposició addicional tercera la suspensió dels terminis administratius i en la seva disposició addicional quarta la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat.

Com és sabut, la normativa d’estrangeria imposa a l’estranger el deure de renovar la seva autorització de residència i/o treball quan és temporal. D’igual forma, exigeix sol·licitar la pròrroga de l’autorització d’estada per estudis, intercanvi d’alumnes, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat

Aquesta renovació, de conformitat amb les previsions del Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per la Llei orgànica 2/2009, aprovada per Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, i de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, s’ha de sol·licitar durant els seixanta dies naturals previs a la data d’expiració de la seva vigència, així com dins dels noranta dies naturals posteriors a la data en què hagués finalitzat la vigència de l’anterior autorització.

La impossibilitat de presentar les sol·licituds de renovació de les autoritzacions de residència i/o treball està generant gran inseguretat jurídica tant per als estrangers que es troben a Espanya, com per als ocupadors i resta d’operadors socials i econòmics. Aquest fet, ha estat posat de manifest, a més, per la societat civil i agents socials.

Amb la finalitat d’aportar la seguretat jurídica exigida davant aquesta extraordinària situació i evitar que, una vegada s’aixequi l’estat d’alarma, els estrangers es puguin trobar en una situació d’irregularitat sobrevinguda, és necessari procedir a la pròrroga de manera automàtica de totes aquelles autoritzacions que vencin durant la vigència de l’estat d’alarma, així com d’aquelles que van vèncer en els tres mesos previs a la seva declaració. Aquesta pròrroga automàtica farà efecte a partir de l’endemà al de la caducitat de l’autorització i s’estendrà durant els sis mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma.

D’igual forma, és necessari prorrogar, per idèntic període, la validesa de les targetes de familiar de ciutadà de la Unió i les targetes d’identitat d’estranger concedides sobre la base d’una residència de llarga durada.

D’altra banda, i, amb el mateix objectiu de reforçar la seguretat jurídica, es regulen certs aspectes relatius a la pròrroga de les situacions d’estada i certs visats de llarga durada que es prorroguen automàticament, en aquests casos, per un període de tres mesos després de la finalització de l’estat d’alarma. En relació amb els visats de llarga durada, la pròrroga es preveu per als expedits en virtut d’un acord de mobilitat de joves que, amb caràcter general, no es poden prorrogar perquè existeix un deure de tornar al país d’origen transcorregut l’any de vigència. La durada de la pròrroga automàtica s’estendrà durant els tres mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma perquè, una vegada s’aixequin els tancaments de fronteres adoptats per la COVID-19, puguin tornar als seus països i no es trobin, mentrestant, en una situació d’irregularitat al país.

Es regula també la situació dels estrangers residents a Espanya que no es trobin en el territori nacional i les autoritzacions d’estada, de residència o de visats de llarga durada dels quals caduquin durant la vigència de l’estat d’alarma. A tal fi, s’habilita al fet que puguin entrar a Espanya amb el seu document de viatge vàlid a tals efectes i la Targeta d’Identitat d’Estranger o visat caducat.

Finalment, es preveu que les absències del territori espanyol ocasionades per la situació de la COVID-19 no seran tingudes en compte a l’efecte de computar la continuïtat de la residència, amb la finalitat d’evitar que la impossibilitat de tornar a Espanya pel tancament de fronteres terrestres i aèries perjudiqui de manera negativa el seu estatus regular al país.

PRINCIPALS MESURES

1. La pròrroga automàtica de:

1.1. Autoritzacions temporals de residència i/o treball, autoritzacions d’estada per estudis, mobilitat d’alumnes, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat, i targetes d’identitat d’estranger concedides i expedides en virtut d’aquestes autoritzacions, la vigència de les quals:

 • expiri durant l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, o
 • hagi expirat en els 90 dies naturals anteriors al 14 de març de 2020 (data en què es va decretar l’estat d’alarma).

Efectes de la pròrroga: des de l’endemà al de caducitat de l’autorització i fins que transcorrin 6 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

Condicions:

 • No serà necessària l’emissió d’una resolució individual per l’Oficina d’Estrangeria.
 • S’aplicarà amb independència que s’haguessin presentat sol·licituds de renovació, pròrroga o modificació abans del 20 de maig de 2020 (data d’entrada en vigor de l’ordre), sempre que:

a) no hagi recaigut resolució expressa;

b) la resolució que recaigui sigui més favorable per a l’interessat.

 • La renovació, pròrroga o modificació de l’autorització prorrogada es regirà, quant al procediment, requisits, efectes i durada, pel que es disposa en la normativa d’aplicació en funció de la mena d’autorització de què es tracti, i les sol·licituds corresponent es poden presentar en qualsevol moment durant la vigència de la pròrroga o fins als 90 dies naturals següents a la data de finalització de la seva vigència, sense perjudici de la sanció que correspongui al retard, retrotraient-se els efectes de la nova autorització l’endemà al de la caducitat de l’autorització prorrogada.

Exclusió: aquesta pròrroga automàtica no s’aplicarà a les autoritzacions d’estades formatives d’estrangers (art. 30 RD 183/2008).

1.2. Targetes de familiar de ciutadà de la Unió la vigència de les quals hagués expirat:

 • durant l’estat d’alarma, o
 • en els 90 dies naturals anteriors al 14 de març de 2020.

Efectes de la pròrroga: durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a un període de 6 mesos des de la seva finalització.

1.3. Targetes d’identitat d’estranger concedides sobre la base d’una residència de llarga durada la vigència de les quals hagués expirat:

 • durant l’estat d’alarma, o
 • en els 90 dies naturals anteriors al 14 de març de 2020.

Efectes de la pròrroga: durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a un període de 6 mesos des de la seva finalització.

1.4. Situacions d’estada de fins a 90 dies que hagin expirat durant la vigència de l’estat d’alarma.

Efectes i condicions de la pròrroga:

 • Per un període de 3 mesos.
 • Limitada al territori espanyol.
 • El període prorrogat es tindrà en compte a l’efecte de calcular el temps màxim autoritzat per a futures estades.

1.5. Visats de llarga durada expedits a l’empara d’un Acord de mobilitat de joves, i visats d’estada per estudis de fins a 180 dies de durada la vigència de la qual expiri durant la vigència de l’estat d’alarma.

Efectes i condicions de la pròrroga:

 • 3 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.
 • El titular s’ha de trobar a Espanya i no haver pogut tornar al seu país d’origen.

2. L’autorització d’entrada a Espanya amb document de viatge vàlid i en vigor i la targeta d’identitat d’estranger o visat caducat, quan es tracti d’estrangers residents a Espanya que no es trobin en el territori nacional i les autoritzacions d’estada, de residència o de visats de llarga durada dels quals caduquin durant la vigència de l’estat d’alarma.

3. La no consideració de les absències del territori espanyol ocasionades per la situació de la COVID-19 a l’efecte de computar la continuïtat de la residència.