Com es valoren els serveis dels socis professionals?

Com es valoren els serveis dels socis professionals?

La valoració dels serveis dels socis professionals es realitza tenint en compte diversos aspectes, principalment en relació amb les operacions vinculades i la valoració dels serveis prestats per la societat. Quan una persona presta serveis professionals a la seva societat, sorgeix el dubte sobre com percebre aquests rendiments, ja sigui mitjançant nòmina o factura, i com ha de ser la valoració.

Nòmina o factura: Les remuneracions obtingudes pels socis professionals, llevat que siguin per la seva condició d’administradors de la societat, es qualifiquen com a rendiments d’activitats econòmiques, segons recalca l’Agència Tributària en la seva nota 1/2012.

Operacions vinculades: Les operacions entre una societat i els socis que ostentin almenys un 25% del capital es consideren operacions vinculades i s’han de valorar a preus de mercat.

Pel que fa a les societats professionals, es considera que la retribució satisfeta als socis professionals s’ha valorat a preus “de mercat” si es compleixen les següents circumstàncies:

  • Que el resultat abans de la deducció de les retribucions dels socis sigui positiu i que com a mínim el 75% d’aquest resultat s’hagi destinat al conjunt d’aquestes retribucions.
  • Que més del 75% dels ingressos de la societat procedeixin d’activitats professionals.
  • Que la societat disposi de mitjans materials i humans adequats per dur a terme aquestes activitats.

A més, si hi ha treballadors amb funcions anàlogues a les dels socis, la retribució individual dels socis no ha de ser inferior a 1,5 vegades el salari mitjà d’aquests treballadors. Si no hi ha empleats amb funcions anàlogues, la retribució individual dels socis no pot ser inferior a cinc vegades l’IPREM (40.531,40 euros el 2022).

Sense mitjans adequats: No obstant això, en relació amb el requisit de disposar de mitjans adequats, els tribunals consideren el següent:

  • Si la societat compta amb altres treballadors qualificats amb contracte laboral que també puguin prestar els serveis professionals, té sentit mantenir el 25% restant del benefici a la societat com a reserva per a futures inversions.
  • No obstant això, si no existeixen aquests mitjans, mantenir aquest 25% a la societat no té sentit econòmic (excepte per reduir la tributació).

Valoració: En aquest cas, per valorar la retribució dels socis professionals:

  • El sistema més adequat és el del preu lliure comparable, prenent com a referència els honoraris facturats per la societat.
  • D’aquests honoraris es poden descomptar les despeses que assumeixi la societat per prestar els serveis (amortització d’equips informàtics, salari d’administratius, despeses de lloguer, llum i aigua del local). A aquests efectes, Hisenda ha acceptat que aquestes despeses s’incrementin en un 5% com a marge de beneficis que retribueix a l’empresa.

Per tant, en aquest supòsit, es considera que el valor de mercat dels serveis professionals és el 100% del resultat comptable de la societat abans de les retribucions, una vegada deduït el marge del 5%, i no del 75%.