Tots els becaris en pràctiques cotitzaran a partir de 2024

Tots els becaris en pràctiques cotitzaran a partir de 2024

Des de l’1 de gener del 2024 totes les empreses hauran de donar d’alta en la Seguretat Social als becaris. Això és independentment que realitzin pràctiques remunerades o no.

L’informem que amb efectes des de l’1 de gener de 2024, s’inclouran en el sistema de Seguretat Social als alumnes que facin pràctiques formatives i acadèmiques incloses en programes de formació. El Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de la reforma de pensions va incloure aquesta mesura de la inclusió en la Seguretat Social dels becaris que havia de ser efectiva a partir d’octubre de 2023.

Però, finalment aquesta mesura no entrarà en vigor fins a 2024. El Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, inclou la demora de l’obligació de donar d’alta en la Seguretat Social a tots els becaris.

D’aquesta manera, tots els becaris en pràctiques cotitzaran a partir d’aquesta data, independentment de si són o no remunerades. Fins al moment, únicament els estudiants amb pràctiques remunerades cotitzaven a la Seguretat Social en concepte de contingències comunes i contingències professionals. Així, els becaris amb pràctiques remunerades sumaven anys d’experiència laboral a tenir en compte per a accedir a la jubilació.

Estudiants beneficiats: la nova normativa contempla als estudiants universitaris, tant els que busquen títols oficials de grau i màster, doctorat, com aquells que persegueixen títols propis de la universitat. Això afecta màsters de formació permanent, diplomes d’especialització o diplomes d’expert. També inclou alumnes de formació professional, excepte en el règim de formació professional intensiva.

Acció protectora: quant a l’acció protectora de la Seguretat Social, s’aplica segons el règim corresponent, exclosa la protecció per desocupació i la cobertura del fons de garantia salarial. En el cas de pràctiques no remunerades, també s’exclou la protecció per incapacitat temporal per contingències comunes.

Obligacions davant la Seguretat Social:

  • Per a les pràctiques formatives remunerades, les obligacions recauen en l’entitat que finança el programa de formació, assumint la condició d’empresari.
  • En el cas de pràctiques no remunerades, les obligacions corresponen a l’empresa o entitat on es facin, excepte acord en contra en el conveni de cooperació. L’entitat responsable ha de comunicar els dies efectius de pràctiques.

Cotització a la Seguretat Social: en tots dos casos, la cotització exclou la cotització finalista del mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI). S’aplica una reducció del 95% a les quotes per contingències comunes sense altres beneficis en la cotització. L’entitat que assumeixi la condició d’empresa serà responsable de l’ingrés de totes les quotes.

Retroactivitat: aquells qui es trobaven en la situació descrita abans de l’entrada en vigor de la normativa podran subscriure un conveni especial, permetent el còmput de la cotització per períodes de formació o pràctiques realitzades abans d’aquesta data, fins a cinc anys màxim.