La Comissió Europea adopta les Normes Europees d’Informació sobre Sostenibilitat (ESRS)

La Comissió Europea adopta les Normes Europees d’Informació sobre Sostenibilitat (ESRS)

El 31 de juliol de 2023, la Comissió Europea va adoptar les Normes Europees d’Informació sobre Sostenibilitat (ESRS), que seran aplicables a totes les empreses subjectes a la Directiva d’Informació sobre Sostenibilitat Corporativa (CSRD). Els ESRS abasten una àmplia gamma de temes fonamentals, que inclou aspectes ambientals, socials i de governança, com el canvi climàtic, la biodiversitat i els drets humans.

L’informem que el 31 de juliol de 2023, la Comissió Europea ha adoptat les Normes Europees d’Informació sobre Sostenibilitat (ESRS), que seran aplicables a totes les empreses subjectes a la Directiva d’Informació sobre Sostenibilitat Corporativa (CSRD).

Els ESRS abasten una àmplia gamma de temes rellevants, que inclouen aspectes ambientals, socials i de governança, com el canvi climàtic, la biodiversitat i els drets humans.

Aquestes normes estan dissenyades per a proporcionar informació essencial que permetrà als inversors avaluar l’impacte en sostenibilitat de les empreses en les quals inverteixen, fomentant així una transparència i responsabilitat corporativa més elevada.

S’estima que les empreses afectades seran prop de 50.000, i seran tant de grans empreses com empreses cotitzades (excepte microempreses cotitzades) amb seu a la UE, però també d’empreses de tercers països amb seu fora de la UE que tinguin filials o sucursals dins de la UE. Les pimes no cotitzades no estan incloses en l’àmbit de la CSRD.

Quin serà l’àmbit d’aplicació de la Directiva?

La normativa de la UE en matèria d’informació no financera s’aplica a totes les grans empreses i societats que cotitzen en els mercats regulats. Aquestes empreses també són responsables de l’avaluació de les informacions per part de les seves filials.

Les normes s’apliquen a més a les pimes que cotitzen en borsa, tenint en compte les seves característiques específiques. Les pimes comptaran amb la possibilitat d’una excepció (opt-out) durant un període transitori, és a dir que estaran exemptes d’aplicar la Directiva fins a 2028.

Pel que fa a les empreses no europees, l’obligació de presentar un informe de sostenibilitat s’aplica a totes les empreses que generin un volum de negocis net a la UE de més de 150 milions d’euros i que tinguin almenys una filial o sucursal a la UE. Aquestes empreses han d’informar sobre els seus efectes ASG, és a dir, sobre els aspectes ambientals, socials i de governança, tal com es defineixen en la Directiva.

Qui garanteix la qualitat de la presentació de la informació?

La informació l’haurà de certificar un auditor o un certificador independent acreditat. A fi de garantir que les empreses respectin les normes de presentació de la informació, un auditor o un certificador independent vetllaran perquè la informació sobre la sostenibilitat sigui conforme amb les normes de certificació adoptades per la UE. La informació presentada per les empreses no europees també ha d’estar certificada per un auditor europeu o establert en un tercer país.

A partir de quan s’apliquen les normes?

El Reglament s’aplicarà en tres fases:

  • 1 de gener de 2024 per a les empreses ja subjectes a la Directiva sobre divulgació d’informació no financera;
  • 1 de gener de 2025 per a les grans empreses no subjectes en l’actualitat a la Directiva sobre divulgació d’informació no financera;
  • 1 de gener de 2026 per a les pimes que cotitzen, així com per a les entitats de crèdit petites i no complexes i per a les empreses d’assegurances captives.

Davant aquesta nova normativa, li recomanem començar a analitzar els aspectes rellevants de sostenibilitat tant des del punt de vista financer com de l’impacte en l’entorn (la denominada anàlisi de doble materialitat) i desenvolupar una estratègia de sostenibilitat i començar a treballar en els processos de recopilació, anàlisi i presentació de dades.

Els convidem a consultar els textos dels actes delegats i les preguntes i respostes (Q&A) emeses per la Comissió Europea, amb l’objectiu de resoldre dubtes relacionats amb la implementació d’aquests estàndards. Poden accedir a aquesta informació a través del següent enllaç:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13765-European-sustainability-reporting-standards-first-set_en

Font: Consell de la Unió Europea