Les societats es podran constituir per mitjans digitals

Les societats es podran constituir per mitjans digitals

S’ha aprovat la Llei 11/2023 que incorpora la “Directiva de digitalització de societats”, i ho fa preveient la possibilitat de realitzar el procediment de constitució de manera íntegra en línia per a les societats de responsabilitat limitada (excepte quan les aportacions dels socis siguin no dineràries), així com les posteriors modificacions, i el registre de sucursals, per part de sol·licitants que siguin ciutadans de la UE.

Al BOE del dia 9 de maig, i amb entrada en vigor amb caràcter general el dia 10 de maig de 2023, s’ha aprovat la Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria d’accessibilitat de determinats productes i serveis, migració de persones altament qualificades, tributària i digitalització d’actuacions notarials i registrals; i per la qual es modifica la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius” que transposa diverses directives de la Unió Europea, algunes de diversos anys d’antiguitat que portaven bastant retard en la seva aplicació.

La Directiva (UE) 2019/1151 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, per la qual es modifica la Directiva (UE) 2017/1132 és la que afecta la transformació digital i a la digitalització del procés de constitució de les empreses.

Modificació de la Llei de societats de capital: digitalització del procés de constitució de les empreses

La Llei 11/2023 la transposa modificant la Llei de societats de capital mitjançant la incorporació de diversos preceptes i amb la finalitat de digitalitzar el procediment a un nivell que hi hagi la possibilitat de constituir les societats de forma totalment digital i en línia, així com dels seus actes posteriors, fins i tot l’obertura d’una sucursal del negoci en un altre estat membre.

La norma europea és veritablement “bàsica”, no legislant quant al sistema o mètodes a utilitzar, havent de crear cada estat membre l’estructura jurídica i administrativa necessària perquè la creació en línia d’empreses sigui totalment possible.

En primer lloc, es reconeix la possibilitat de crear les societats de capital de manera en línia, sense exclusió d’altres mètodes legalment reconeguts. Exclou de la constitució en línia les societats en les quals els socis realitzin aportacions no dineràries al capital. De la mateixa manera la norma reconeix que en el cas de les societats limitades, els atorgants podran utilitzar en l’escriptura pública notarial el model de constitució amb estatuts tipus, el contingut dels quals es determinarà reglamentàriament.

La norma regula la constitució íntegrament en línia de les societats de responsabilitat limitada

En la seu electrònica del Ministeri d’Indústria hi haurà un model d’escriptura pública i estatuts estandarditzats -i que continuarà subjecte al seu atorgament i inscripció a la normativa notarial, per descomptat-. Les aportacions dineràries en les societats de creació digital s’hauran de realitzar a través d’un instrument europeu de pagament electrònic i el notari podrà cerciorar-se de la realitat de les mateixes -excepte si els fundadors manifesten en l’escriptura respondre solidàriament enfront de la societat i els creditors socials d’aquest extrem-. Finalment, encara que la creació sigui electrònica, l’escriptura pública s’ha d’inscriure en el registre del domicili social de la nova societat atesos els terminis fixats per la llei.

Tot el procediment es pot fer sense necessitat que els fundadors compareguin presencialment davant notari, excepte en el cas establert per l’article 40 quinquies de la Llei de societats de capital (per raons d’interès públic i amb vista a evitar qualsevol falsificació d’identitat, el notari podrà, a l’efecte de comprovar la identitat exacta del fundador, requerir la compareixença física de l’interessat per una sola vegada; de la mateixa manera aquesta compareixença física podrà ser exigida pel notari amb vista a la completa comprovació de la capacitat de l’atorgant i, si és el cas, els seus efectius poders de representació).