Quina responsabilitat tenen les societats en formació?

Quina responsabilitat tenen les societats en formació?

La Llei de societats de capital estableix un règim de responsabilitat pels actes subscrits en nom de la societat abans d’inscriure’s en el Registre Mercantil.

Quan parlem d’una societat en formació, ens referim a aquella societat que ha estat constituïda per mitjà d’escriptura pública, però que encara no ha estat inscrita en el Registre Mercantil (RM), encara que hi ha una intenció per part dels socis d’inscriure-la en un futur. Això no obstant, permet que la societat actuï abans que estigui degudament inscrita.

Doncs bé, cal tenir en compte que com que no hi ha inscripció, les persones que han intervingut en les operacions de la societat també responen del pagament amb el seu patrimoni personal, juntament amb la societat.

Vegem a continuació com regula la Llei de societats de capital aquesta responsabilitat:

Responsabilitat dels qui haguessin actuat

La Llei de societats de capital estableix que pels actes i contractes subscrits en nom de la societat abans de la seva inscripció en el RM, respondran solidàriament els qui els haguessin subscrit, tret que la seva eficàcia hagués quedat condicionada a la inscripció i, si és el cas, posterior assumpció dels mateixos per part de la societat.

Responsabilitat de la societat en formació

Pels actes i contractes indispensables per a la inscripció de la societat, pels realitzats pels administradors dins de les facultats que els confereix l’escriptura per a la fase anterior a la inscripció i pels estipulats en virtut de mandat específic per les persones a tal fi designades per tots els socis, respondrà la societat en formació amb el patrimoni que tingués.

Els socis respondran personalment fins al límit de què s’haguessin obligat a aportar.

Tret que l’escriptura o els estatuts socials disposin una altra cosa, si la data de començament de les operacions coincideix amb l’atorgament de l’escriptura fundacional, s’entendrà que els administradors estan facultats per al ple desenvolupament de l’objecte social i per a dur a terme tota classe d’actes i contractes.

Responsabilitat de la societat inscrita

Una vegada inscrita, la societat queda obligada per aquells actes i contractes així com pels que accepti dins del termini de tres mesos des de la seva inscripció.

En tots dos supòsits cessarà la responsabilitat solidària de socis, administradors i representants.

En el cas que el valor del patrimoni social, sumat a l’import de les despeses indispensables per a la inscripció de la societat, fos inferior a la xifra del capital, els socis estaran obligats a cobrir la diferència.