La Inspecció de Treball tindrà més control en les propostes d’un acomiadament col·lectiu (ERO)

La Inspecció de Treball tindrà més control en les propostes d’un acomiadament col·lectiu (ERO)

Amb efectes des del 2 de març de 2023, la nova Llei 3/2023 d’ocupació ha modificat l’Estatut dels Treballadors, per a establir un control administratiu més elevat dels acomiadaments col·lectius (ERO) per part de la Inspecció de Treball.

L’informem que amb efectes des del 2 de març de 2023, la Llei 3/2023, de 28 de febrer, d’ocupació (BOE, 01-03-2033), ha modificat l’article 51.2 de l’Estatut dels Treballadors (ET), sobre els acomiadaments col·lectius, per a establir un control administratiu més elevat dels ETS per part de la Inspecció de Treball.

Per tant, cal tenir present que la Inspecció de Treball tindrà un protagonisme important en els processos d’expedient de regulació d’ocupació (ERO), com ja va ocórrer abans de la reforma laboral del 2022, de tal forma que en cas d’acomiadament col·lectiu, la Inspecció s’haurà de pronunciar sobre la concurrència de les causes especificades per l’empresa en la comunicació inicial de l’ERO.

Cal recordar que la reforma laboral de 2012 va modificar diversos aspectes en relació amb els acomiadaments col·lectius, entre altres, es va eliminar l’autorització administrativa prèvia i es va canviar l’abast de la intervenció de la Inspecció de Treball en la tramitació dels ERO.

 Actuacions de la Inspecció de Treball en els ERO

En els ERO, la Inspecció de Treball té la facultat d’assistir i fer costat a l’autoritat laboral en les actuacions de mediació i assistència que aquesta pugui dur a terme.

El que feia la Inspecció de Treball era supervisar que es complís el procés de l’ERO obert, però no podia entrar a determinar si la decisió exposada es corresponia amb les causes al·legades per a l’acomiadament col·lectiu.

L’Estatut dels Treballadors estableix concretament, que una vegada rebuda la comunicació de l’acomiadament, l’autoritat laboral la traslladarà a l’entitat gestora de les prestacions per desocupació i demanarà, amb caràcter preceptiu, informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que haurà de ser evacuat en l’improrrogable termini de quinze dies des de la notificació a l’autoritat laboral de la finalització del període de consultes i quedarà incorporat al procediment.

Canvis amb efectes des del 2 de març de 2023

Doncs bé, amb la modificació de l’article 51.2 de l’ET, ara s’estableix que l’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a més de comprovar (com fins ara) els extrems de la comunicació i el desenvolupament del període de consultes, es pronunciarà sobre la concurrència de les causes especificades per l’empresa en la comunicació inicial i constatarà si la documentació presentada per aquesta s’ajusta a l’exigida en funció de la causa concreta al·legada per a acomiadar.

Per tant, caldrà anar amb compte i ser molt rigorós, perquè la Inspecció constatarà que la informació presentada per l’empresa per a justificar l’ERO coincideix amb la causa que es va al·legar per a acomiadar (causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de l’article 51 de l’ET), i més tenint en compte que procedir a un acomiadament col·lectiu sense respectar els tràmits de la norma pot donar lloc a una infracció molt greu sancionable amb multa de fins a 225.018 €.

No hi ha dubte que aquesta modificació pot donar lloc al fet que el procés sigui més lent en intervenir la Inspecció de Treball, la qual cosa suposarà que els ERO no es resolguin de manera ràpida per a les empreses.