Periodificació de despeses a final d’any

Periodificació de despeses a final d’any

Al tancament de la comptabilitat, no oblidi de periodificar tant les despeses anticipades com les diferides. D’aquesta manera, la comptabilitat reflectirà la imatge fidel de la seva empresa i declararà el resultat comptable correcte.

Li recordem que una de les operacions més habituals, que s’han de portar a terme en el procés del tancament comptable i fiscal, són les derivades de les periodificacions d’ingressos i despeses.

Tal com defineix el Pla General de Comptabilitat (PGC), segons el principi de meritació “els efectes de les transaccions o fets econòmics es registraran quan ocorrin, imputant-se a l’exercici al qual els comptes anuals es refereixin, les despeses i els ingressos que l’afectin, amb independència de la data del seu pagament o del seu cobrament”.

Per tant, en tancar els comptes de la seva empresa, no oblidi realitzar els ajustos comptables necessaris perquè es compleixi aquest principi.

Despeses pagades a compte

Aquestes despeses es corresponen a operacions abonades en l’exercici en curs, quan la seva meritació comptable correspon al següent exercici.

En primer lloc, verifiqui les despeses que ha pagat i comptabilitzat durant l’any que està tancant, però que s’han d’imputar totalment o parcial a l’any que ve:

  • Haurà d’ajustar aquesta despesa en la comptabilitat i donar-la de baixa contra un compte de despeses anticipades (compte 480).
  • A l’any següent, quan la despesa s’hagi reportat, haurà de donar de baixa aquest compte i comptabilitzar -ara sí- una despesa més elevada.

Es poden donar, entre altres, pel registre de les següents operacions (primes d’assegurança; publicitat satisfeta en un exercici, però amb una durada a exercicis posteriors; arrendaments de locals pagats a compte; interessos reportats i no vençuts de préstecs i lísings; desemborsaments o pagaments importants per a assistència a fires, efectuades en l’exercici, però que la fira se celebrarà l’any següent, entre altres);

Despeses reportades i no pagades (despeses diferides)

Comprovi també que apareixen comptabilitzades les despeses pels serveis rebuts l’any que es tanca, però que pagarà l’any que ve.

Aquestes despeses són les que, sense tenir constància del seu pagament, han de ser imputades a aquest exercici, com poden ser les causades per les despeses financeres o les compres o altres despeses efectuades sobre les quals encara no s’ha rebut la factura.

En aquests casos no existeix un compte específic per comptabilitzar-les; n’hi haurà prou que es comptabilitzi la despesa que correspongui (despesa financera, salaris, serveis professionals, etc.) contra el compte de proveïdor o contra un compte de factures pendents de rebre (compte 4109).

Vegi alguns exemples en els quals la seva empresa haurà de comptabilitzar una despesa diferida a la fi de 2021:

  • Pagues extres. Haurà de comptabilitzar la part proporcional de les pagues extres que hagi de satisfer en 2022, però que s’hagin generat en 2021 (és a dir, les pagues que els treballadors ja tindrien dret a cobrar si abandonessin l’empresa abans del 31 de desembre de 2021).
  • Interessos. També haurà de comptabilitzar els interessos de préstecs o ajornaments reportats fins al 31 de desembre i que l’obligació de pagament dels quals s’hagi fixat passada aquesta data.
  • Auditoria. En cas que la seva empresa s’auditi, també pot comptabilitzar a final d’any la despesa per aquest concepte. Encara que pagui aquestes despeses en 2022, podrà comptabilitzar-les en 2021, ja que realment l’obligació d’auditar-se neix el 31 de desembre.