Noves bonificacions en impostos locals i pròrroga de la rebaixa de tipus impositius de l’IVA

Noves bonificacions en impostos locals i pròrroga de la rebaixa de tipus impositius de l’IVA

Al BOE del dia 22 de desembre s’ha publicat el Reial decret llei 29/2021 en el qual s’aproven bonificacions en l’IBI, IAE i ICIO, i es prorroguen mesures fiscals per reduir la factura elèctrica i l’IVA per productes COVID-19.

L’informem que al BOE del dia 22 de desembre s’ha publicat el Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre (RDL 29/2021), que va entrar en vigor el dia 23 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit energètic per al foment de la mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables (RDL 29/2021).

Hi ha diverses mesures fiscals que s’adopten en l’esmentat RDL 29/2021. Així, en matèria de fiscalitat energètica, es mantenen fins al 30 d’abril de 2022 el tipus reduït del 10 % de l’impost sobre el valor afegit (IVA) de l’energia elèctrica i el tipus mínim del 0,5 % de l’impost especial sobre l’electricitat (IEE), i es manté suspès l’impost sobre el valor de la producció d’energia elèctrica (IVPEE) durant el primer trimestre de 2022.

Per combatre la COVID es prorroga el tipus superreduït de l’IVA del 4 % per a les màscares quirúrgiques fins al 30 de juny de 2022 i el tipus 0 % als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari adquirit per centres sanitaris i entitats socials per combatre la COVID i finalment, per impulsar punts de recàrrega del vehicle elèctric, es recullen bonificacions fiscals en l’impost sobre béns immobles (IBI), en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

A continuació, exposem aquestes novetats fiscals que s’introdueixen en el RDL 29/2021:

MESURES EN MATÈRIA DE FISCALITAT ENERGÈTICA

Impost sobre el valor afegit

L’article 1 del Reial decret llei 12/2021, de 24 de juny, va reduir amb efectes des del 26 de juny de 2021 i fins al 31 de desembre de 2021 el tipus impositiu de l’IVA del 21 per cent al 10 per cent, als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’energia elèctrica efectuades a favor de:

  • Titulars de contractes de subministrament d’electricitat, en els quals la potència contractada (terme fix de potència) sigui inferior o igual a 10 kW, amb independència del nivell de tensió del subministrament i la modalitat de contractació, sempre que el preu mitjà aritmètic del mercat diari corresponent a l’últim mes natural anterior al de l’últim dia del període.
  • Titulars de contractes de subministrament d’electricitat perceptors del bo social d’electricitat i que tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d’exclusió social conforme al que es disposa en el Reial decret 897/2017, de 6 d’octubre.

Doncs bé, la disposició addicional primera 1 del RDL 29/2021 amplia fins al 30 d’abril de 2022 aquesta reducció del tipus general de l’IVA del 21 per cent al tipus reduït del 10 per cent de l’IVA de l’energia elèctrica en els mateixos termes que el Reial decret llei 12/2021, de 24 de juny.

Impost especial sobre l’electricitat

El Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre, va reduir amb efectes des del 16 de setembre de 2021 i vigència fins al 31 de desembre de 2021, el tipus impositiu de l’IEE al 0,5 per cent (fins al 15 de setembre estava fixat en el 5,11269632 per cent).

Doncs bé, en la disposició addicional primera 1 del RDL 29/2021, que estem ressenyant, es manté aquest gravamen mínim del 0,5 per cent fins al 30 d’abril de 2022.

Impost sobre el valor de la producció d’energia elèctrica

La disposició addicional segona del RDL 29/2021 manté durant el primer trimestre de 2022 la suspensió temporal de l’IVPEE, comportant la modificació de la determinació de la base imposable i de l’import dels pagaments fraccionats regulats en la normativa del tribut (Llei 15/2012, de 27 de desembre) durant l’exercici 2022.

Com recordarà, l’article 2 del Reial decret llei 12/2021, de 24 de juny, va suspendre l’IVPEE durant el tercer trimestre natural de l’any 2021 (entre juliol i setembre), la qual cosa comportà la modificació per a l’exercici 2021 del còmput de la base imposable i dels pagaments fraccionats regulats en la normativa del tribut i l’article 2 del Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre, va prorrogar un trimestre addicional la suspensió temporal de l’IVPEE, comportant, així mateix la modificació de la determinació de la base imposable i de l’import dels pagaments fraccionats de l’impost durant l’exercici 2021.

MESURES FISCALS PER COMBATRE LA PANDÈMIA DE COVID-19: TIPUS IMPOSITIUS D’IVA

IVA de les màscares d’un sol ús al tipus del 4 per cent i IVA a tipus zero en el lliurament de material sanitari per combatre la COVID-19 fins al 30 de juny de 2022 (Disp. addic. primera 2 RDL 29/2021)

Es prorroga fins al 30 de juny de 2022, l’aplicació del tipus impositiu:

  • del 4 per cent de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d’un sol ús referides en l’Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, de 12 de novembre de 2020, prevista en l’article 7 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre,
  • del 0 per cent de l’IVA continguda en la disposició addicional primera del Reial decret llei 7/2021, de 27 d’abril, per als lliuraments de béns, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns referits en l’annex d’aquest reial decret llei.

IMPULS DE LA RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS: BONIFICACIONS FISCALS EN L’IBI, IAE i ICIO

El RDL 29/2021 incorpora també en la seva disposició final cinquena mesures fiscals per impulsar el vehicle elèctric mitjançant bonificacions en la instal·lació de punts de recàrrega, modificant per a això el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març). Aquestes modificacions tenen efectes des del dia 23 de desembre de 2021.

Es permet que les ordenances fiscals puguin regular una bonificació de fins al 50 per cent de la quota íntegra de l’IBI en aquells immobles en què s’hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics (s’afegeix l’apartat 7 en l’article 74 del Reial decret legislatiu 2/2004).

Així mateix, també es permet que les ordenances fiscals regulin una bonificació de fins al 50 per cent de la quota corresponent a l’IAE per a:

  • els qui tributin per quota municipal, i
  • hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en els locals afectes a l’activitat [s’afegeix lletra f) en l’apartat 2 de l’article 88 del Reial decret legislatiu 2/2004].

Per acabar, s’admet una bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) de fins al 90 per cent de la quota a favor de les construccions, instal·lacions o obres necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics [s’afegeix lletra f) en l’apartat 2 de l’article 103 del Reial decret legislatiu 2/2004].

Requisit per a l’aplicació d’aquestes bonificacions fiscals: les instal·lacions han de disposar de la corresponent homologació per l’administració competent.