Posi especial atenció si ha retingut en l’IRPF de menys a algun treballador

Posi especial atenció si ha retingut en l’IRPF de menys a algun treballador

Hisenda no pot exigir-li retencions no practicades als seus treballadors si aquests només han declarat la quantia retinguda.

Si Hisenda detecta que la seva empresa ha retingut de menys a algun treballador per causes no imputables a ell, verifiqui que no li fa pagar de més:

  • Si el treballador ha declarat tot el seu salari i només s’ha deduït les retencions que se li han practicat, Hisenda no haurà deixat d’ingressar res.

Per tant, no podran exigir-li la retenció, però sí interessos de demora (i sancions, si les hi apliquen).

  • En canvi, si el treballador va incloure entre les retencions deduïdes la quantia deixada de retenir per la seva empresa (la llei permet deduir als treballadors no sols les retencions que s’han suportat efectivament sinó totes les que l’empresa els hauria d’haver practicat), Hisenda sí que pot exigir-li el pagament de les retencions, a més d’interessos de demora i sancions.

No declara. Aquesta última conseqüència es produeix si el seu treballador no va presentar IRPF per no estar obligat a això. Si la seva empresa li hagués retingut el que corresponia els ingressos per a Hisenda haurien estat superiors, per la qual cosa també li exigiran la retenció.

Reintegrament. En aquests casos, atès que es tracta de retencions que hauria d’haver suportat el treballador, la seva empresa podrà reclamar-les-hi per via judicial en el termini d’un any des de la data en què sigui notificada la liquidació d’Hisenda.