Mesures d’impuls de la rehabilitació d’edificis i de l’habitatge social

Mesures d’impuls de la rehabilitació d’edificis i de l’habitatge social

Les activitats vinculades a la rehabilitació i regeneració urbana compten ara amb dues noves normes de gran rellevància, publicades al BOE del 6 d’octubre de 2021.

El dia 6 d’octubre de 2021 van entrar en vigor un paquet de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació d’edificis en el context del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Ens referim al Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació d’edificis en el context del Pla de recuperació, transformació i resiliència i al Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

El RD llei 19/2021 tracta d’abordar la situació d’obsolescència del parc immobiliari espanyol i les necessitats de rehabilitació. Tot això, en aplicació dels fons Next Generation, articulats a través del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Les mesures més rellevants que contempla aquesta norma són les següents:

  • Incentius fiscals: s’aproven mesures fiscals per impulsar l’eficiència energètica dels habitatges.
  • Propietat horitzontal: s’introdueixen modificacions en la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, per adaptar el règim d’adopció d’acords en les comunitats de propietaris de tal forma que els següents acords puguin ser adoptats per majoria simple:
  • Realització de les obres de rehabilitació que contribueixin a la millora de l’eficiència energètica de l’edifici o la implantació de fonts d’energia renovable d’ús comú.
  • Sol·licitud d’ajuts i subvencions, mitjançant préstecs i qualsevol altre tipus de finançament per a aquestes obres, sempre que el seu cost repercutit anualment, una vegada descomptades les subvencions o ajuts públics i aplicat si escau el finançament, no superi la quantia de nou mensualitats ordinàries de despeses comunes.
  • Llei del sòl i rehabilitació urbana: es modifica l’article 9 del text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre per facultar a les comunitats de propietaris, entre altres subjectes esmentats en aquest precepte, per actuar en el mercat immobiliari amb plena capacitat jurídica per a totes les operacions (incloses les creditícies) relacionades amb el compliment del deure de conservació, rehabilitació i millora dels edificis, així com per a la participació en l’execució d’actuacions de rehabilitació i en les de regeneració i renovació urbanes que corresponguin.
  • Avals: s’autoritza al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana perquè, mitjançant conveni amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), per un termini de fins a vint anys, es desenvolupi una línia d’avals que ofereixin cobertura parcial de l’Estat, perquè les entitats de crèdit puguin oferir finançament, en forma de préstec amb un termini de devolució de fins a quinze anys. I això, a fi de dur a terme obres de rehabilitació que contribueixin a la millora de l’eficiència energètica dels edificis d’habitatge.

Per part seva, el RD 853/2021 té com a objectiu activar a Espanya un sector de la rehabilitació que permeti generar ocupació i activitat en el curt termini i que garanteixi un ritme de renovació sostenible del parc edificat en el mitjà i llarg termini.

Tot això s’emmarca en el component 2 del Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya, que pretén impulsar la implementació de l’Agenda Urbana Espanyola, lluitar contra la pobresa energètica, la descarbonització de la calefacció i la refrigeració, generar el model de gestió de l’agent rehabilitador i contribuir a la digitalització del sector de l’edificació, a la promoció de l’habitatge per a lloguer social i a l’acceleració del desenvolupament i l’ús d’energies renovables, per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis.

En aquest context, el RD 853/2021 articula i regula els següents programes d’ajut que s’enquadren específicament en dues de les inversions del component 2, la inversió C02.I01 «Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials» i la inversió C02.I02 «Programa de construcció d’habitatges per a lloguer social en edificis energèticament eficients»:

1. Programa d’ajut a les actuacions de rehabilitació en l’àmbit de barri.

2. Programa de suport a les oficines de rehabilitació.

3. Programa d’ajut a les actuacions de rehabilitació en l’àmbit d’edifici.

4. Programa d’ajut a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges.

5. Programa d’ajut a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

6. Programa d’ajut a la construcció d’habitatges per a lloguer social en edificis energèticament eficients.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana transferirà fons a les comunitats autònomes i a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, i seran aquestes les qui hauran de realitzar les convocatòries d’ajuts, designant l’òrgan competent per instruir i resoldre el seu procediment de concessió i, si escau, els qui hauran d’establir la reserva de pressupost corresponent per a la realització per la seva part d’inversions directes per a l’execució de les activitats subvencionades.