Termini per a la presentació a Hisenda del model 179 «Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques”

Termini per a la presentació a Hisenda del model 179 «Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques”

Recordi que el termini de presentació de la declaració informativa model 179 corresponent als dies de cessió durant el 2n trimestre de 2021 (del 26 al 30 de juny de 2021), s’ha de presentar en el mateix termini previst per a la declaració corresponent al 3r trimestre de 2021: de l’1 d’octubre al 2 de novembre de 2021.

L’Ordre HAC/612/2021, de 16 de juny, ha aprovat el model 179, «Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques». Aquesta declaració informativa té el seu origen en l’aprovació de l’article 54.ter Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs.

Amb l’aprovació d’aquesta declaració es restableix l’obligació que prèviament havia estat anul·lada pel Tribunal Suprem (sentència número 1106/2020).

La nova obligació d’informació afecta les cessions d’habitatges amb finalitats turístiques que es produeixin a partir del dia 26 de juny de 2021, i en la mesura en què la intermediació en aquestes cessions s’hagi produït a partir d’aquesta data.

Qui ha de presentar el model 179?

Els professionals que actuen com a intermediaris en el lloguer d’immobles amb finalitats turístiques, és a dir, aquells que posen en contacte a l’arrendador amb els arrendataris i perceben una comissió o retribució econòmica per la contractació efectiva entre totes dues parts (administradors de finques, API, plataformes col·laboratives d’Internet, etc.).

Quins lloguers s’hauran d’informar en el model 179?

Aquells lloguers que compleixin els següents requisits:

  • Que suposin la cessió temporal de la totalitat o de part d’un habitatge que estigui situat dins del territori espanyol i que estigui moblat i equipat per a utilitzar-se de manera immediata.
  • I que no estiguin entre les excepcions que estableix la normativa. Per tant, no s’han de declarar, entre altres, aquells arrendaments temporals que es regeixen per una normativa específica (per exemple, els d’establiments hotelers, allotjaments rurals, albergs o càmpings), els habitatges gestionats per universitats per als seus alumnes i empleats, o l’ús d’habitatges per porters, guardes o altres assalariats.

Periodicitat i terminis de presentació del model 179

El model 179 té una PERIODICITAT TRIMESTRAL, i s’ha de presentar durant el mes natural següent a la finalització de cada trimestre natural.

No obstant això, el termini de presentació de la declaració informativa corresponent als dies de cessió durant el 2n trimestre de 2021 (del 26 al 30 de juny de 2021), s’ha de presentar en el mateix termini previst per a la declaració corresponent al 3r trimestre de 2021: de l’1 d’octubre al 2 de novembre de 2021.