Com funcionen les societats limitades professionals?

Com funcionen les societats limitades professionals?

Per poder exercir certes professions és obligatòria la inscripció en un col·legi professional. Així mateix, quan aquestes professions s’exerceixen mitjançant una societat, aquesta ha d’adoptar la forma de societat professional. A continuació els expliquem quines són les particularitats més importants que han de tenir en compte, i els principals avantatges i característiques de les societats limitades professionals.

Quan parlem de les societats limitades professionals (SLP) ens referim a les entitats que en una mateixa forma jurídica conjunyeixen una combinació entre les societats professionals i les societats de responsabilitat limitada.

El seu principal objectiu és prestar un exercici comú de manera col·legiada, podent exercir diferents activitats professionals sempre que no s’hagin declarat incompatibles. En aquest sentit, les SLP solen ser creades per professionals com advocats, metges, enginyers, arquitectes o economistes. Això és així, ja que en totes elles és requisit indispensable per a acollir-se a aquesta modalitat jurídica, la titulació universitària oficial i la inscripció en el col·legi professional corresponent. És de gran utilitat, perquè aquests professionals es constitueixen amb forma jurídica de societat limitada professional, però amb part dels avantatges que regeixen també en les societats de responsabilitat limitada.

A grans trets, els principals avantatges de la societat limitada professional són els següents:

  • Es respon dels deutes contrets només amb el patrimoni de la societat, que estarà limitat pel capital subscrit com succeeix en la societat limitada. No s’ha de confondre, però, amb una possible responsabilitat, perquè en cas que es cometés alguna irregularitat o s’actués fora del règim deontològic de l’activitat que exerceixen els professionals, es podria exigir aquesta responsabilitat tant al professional com directament a la societat.
  • El fet que la societat es constitueixi amb un projecte professional en comú, situa l’entitat amb una millor posició competitiva enfront dels qui actuen de manera individual.
  • Pel que fa a la facturació, en fer-ho com a treballador autònom, es farà sota l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), mentre que quan es forma una societat queda afectada per l’impost sobre societats.

Formalitats

Com a requisit principal a l’hora de crear la societat limitada professional, s’haurà d’anotar en el moment d’inscriure’s en el registre mercantil, la denominació social triada seguida de la forma «SLP», juntament amb la descripció de l’activitat que s’exerceixi.

Pel que refereix als socis professionals, aquests hauran de posseir una participació majoritària en el capital social de l’entitat, així com la majoria dels drets de vot. Això és extremadament important, perquè en cas que s’incompleixin els requisits esmentats, la conseqüència directa serà la dissolució de la societat.

Límits. Sàpiga que la majoria del capital de la seva societat haurà de pertànyer a socis que siguin professionals (és a dir, que exerceixin la professió en aquesta societat), mentre que la resta del capital podrà ser de socis que no exerceixin la professió. A més, si decideixen que només hi hagi un administrador únic, aquest haurà de ser soci professional, mentre que si hi ha més d’un administrador (per exemple, un consell d’administració), hauran de ser socis professionals almenys la meitat més un dels membres d’aquest consell.

Objecte social. També estan limitades les activitats que podran realitzar amb aquesta societat, ja que l’objecte de la seva SL professional només podran ser activitats professionals (aquelles que exigeixen tenir un títol i estar col·legiat). Així i tot, també és possible incloure en l’objecte social algun altre tipus d’activitat professional, sempre que siguin activitats compatibles (per exemple, a més de l’activitat professional de medicina, podrien realitzar un servei d’odontologia).

Per finalitzar, i quant a la normativa que regeix aquest tipus de societats, es concentra en la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, a través de la qual es detallen les característiques i funcionament d’aquesta mena d’entitats.