El Govern aprova una nova llei de formació professional que ajusta els perfils professionals a les demandes de les empreses

El Govern aprova una nova llei de formació professional que ajusta els perfils professionals a les demandes de les empreses

El Consell de Ministres del passat 7 de setembre va aprovar el projecte de llei orgànica d’ordenació i integració de la formació professional. Entre altres mesures, l’oferta de places i graus de formació professional augmenta. Tota la formació serà dual i inclourà un període de pràctiques en les empreses. Millora el sistema d’acreditació de competències professionals i es facilita l’accés a la universitat. El text aviat iniciarà el tràmit parlamentari.

L’informem que el Consell de Ministres del passat 7 de setembre va aprovar el projecte de llei orgànica d’ordenació i integració de la formació professional. Entre altres mesures, l’oferta de places i graus de formació professional augmenta. Tota la formació serà dual i inclourà un període de pràctiques en les empreses. Millora el sistema d’acreditació de competències professionals i es facilita l’accés a la universitat.

El text aviat iniciarà el tràmit parlamentari.

Aspectes fonamentals de la nova formació professional

El text estableix una oferta única, modular i flexible de formació professional ordenada en itineraris formatius que permeten la progressió a través de cinc graus ascendents (A, B, C, D i E). L’experiència formativa de cada persona estarà disponible en el nou Registre estatal de formació professional, que permetrà que qualsevol ciutadà hi pugui accedir i obtenir un informe de vida formativa-professional actualitzat.

La nova estructura facilitarà l’accés a tot un ventall de formacions de diferent durada i nivell d’aprenentatges que contempla des d’unitats més petites o microformacions (grau A) fins a aconseguir els títols i cursos d’especialització (graus D i E). D’aquesta manera, cada persona podrà dissenyar i configurar itineraris propis adaptats a les seves expectatives professionals i necessitats laborals.

Tota l’oferta, independentment de la seva mida i durada, serà acumulable, certificable, i acreditable, la qual cosa permetrà a estudiants, ocupats i desocupats avançar en la seva trajectòria formativa que conduirà a acreditacions, certificats professionals, titulacions i màsters professionals.

El grau A constitueix l’oferta de menor grandària del nou Sistema Nacional de Formació Professional i conduirà a l’obtenció d’una acreditació parcial de competència. La superació de totes les acreditacions parcials de competència d’un mòdul implicarà l’obtenció del corresponent certificat de competència professional o grau B de formació, referit a un mòdul professional. A continuació, s’estableix el grau C que reuneix diversos mòduls i condueix a l’obtenció d’un Certificat Professional.

Quant al grau D, es correspon amb els cicles formatius de formació professional i en els quals s’inclourà un projecte intermodular, així com la innovació, la recerca aplicada i l’emprenedoria. Finalment, en el grau E, s’integraran els cursos d’especialització que tindran una durada d’entre 300 i 800 hores. Els qui superin un curs d’especialització obtindran un títol d’especialista (grau mitjà) o màster professional (grau superior).

Tota la formació professional tindrà caràcter dual: general o intensiva

El projecte de Llei de formació professional contempla que l’oferta dels graus C i D inclourà un període de formació en l’empresa sota dos règims:

  • Formació professional general: amb un temps en l’empresa d’entre el 25% i el 35% de la durada total de la formació, i el compromís de la companyia de participar en fins a un 20% dels continguts i resultats d’aprenentatge del currículum.
  • Formació professional intensiva: amb una formació en l’empresa a partir del 35% de la durada total, així com la seva col·laboració amb el centre de formació en el desenvolupament de més del 30% del currículum. A més, contempla un contracte de formació entre l’estudiant i l’empresa en els termes que determini la legislació laboral.

https://imgs.wolterskluwer.es/0/5/7/7/im0001790577.jpg

La norma potencia la corresponsabilitat entre els centres de formació professional i els centres de treball del seu entorn, que treballaran de manera conjunta en els aprenentatges del currículum.

El projecte incorpora la figura del tutor dual del centre i del tutor dual d’empresa. Aquest últim col·laborarà en la valoració dels aprenentatges adquirits de cada estudiant, encara que l’avaluació final serà responsabilitat del centre de formació professional.

Acreditació de competències

El projecte de Llei també transforma el sistema d’acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral i vies no formals de formació. El text enforteix el procediment obert de manera permanent iniciat el mes de març passat amb l’aprovació del Reial decret 143/2021. Amb aquest nou sistema el MEFP preveu que més de tres milions de persones puguin acreditar les seves competències en quatre anys, tan sols 300.000 ho van aconseguir amb el model anterior.

Connexió amb la universitat

La nova norma regularà la relació entre els ensenyaments de formació professional i els universitaris, facilitant el disseny d’itineraris formatius que permetin transitar sense obstacles entre els dos sistemes i en tots dos sentits. El text contempla l’impuls a nous models de col·laboració, projectes compartits, o l’intercanvi de recursos i espais per generar transferència de coneixement i la posada en comú de bones pràctiques.

Orientació professional al llarg de la vida

El MEFP també aposta per l’acompanyament durant la formació i estableix l’origen del nou model d’orientació professional en el marc de la formació professional al servei de la ciutadania, i integrat en els processos de formació i acreditació de competències.

Quant als centres, les dues xarxes fins ara independents, la del sistema educatiu i els centres i entitats autoritzades per a la formació professional per a l’ocupació, seran complementàries. Tots els centres estaran inscrits en el Registre Estatal de Centres de Formació Professional.

Internacionalització

La futura Llei també atén les recomanacions de la UE en matèria d’internacionalització. El document regula la participació en projectes i organismes internacionals, la convocatòria de projectes de formació entre centres espanyols i estrangers, així com la mobilitat dels alumnes i professors entre diferents països. A més, inclou la creació de dobles titulacions i l’oferta bilingüe.