Tipus de subsidis del SEPE que poden sol·licitar persones sense ingressos

Tipus de subsidis del SEPE que poden sol·licitar persones sense ingressos

El servei públic d’ocupació espanyola (SEPE) ha informat sobre els ajuts disponibles per als qui no tenen o no poden tenir accés a l’atur.

Espanya passa un moment econòmic delicat. El cop dur que ha suposat la pandèmia serà una cosa per la qual l’economia espanyola trigarà a recuperar-se. Per aquest motiu, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha fet públics sis tipus de subsidis que poden sol·licitar les persones que no tenen cap mena d’ingressos ni ajuts.

Vegem a continuació quins són i quins requisits té cadascun d’ells.

1. Subsidi de cotitzacions insuficients

Aquells que han treballat menys d’un any poden accedir a aquest subsidi per desocupació, però cal tenir en compte, detalla el SEPE, que la durada depèn del nombre de mesos cotitzats i de si es tenen o no responsabilitats familiars.

A més d’estar inscrit com a demandant d’ocupació i mantenir aquesta inscripció durant tot el període que es percep el subsidi, serà necessari haver cotitzat per desocupació almenys tres mesos, si es tenen responsabilitats familiars, o almenys sis mesos si no se’n tenen i no s’arriba als tres-cents seixanta dies (que en aquest cas es tindria dret a la prestació contributiva). D’altra banda, en cas de percebre rendes, no poden ser superiors al 75% del salari mínim interprofessional (SMI). La quantia mensual és de 451,92 euros.

2. Subsidi per esgotament sense càrregues

Està dirigit a aquelles persones que, a més d’haver esgotat la prestació contributiva, tenen quaranta-cinc anys o més i no tenen responsabilitats familiars a càrrec seu. Per a aquest ajut s’ha de tenir subscrit el compromís d’activitat. La durada d’aquest ajut és de sis mesos i la quantia mensual és de 451,92 euros.

3. Subsidi per esgotament amb càrregues

Destinat a aquells que han esgotat la seva prestació contributiva i tenen responsabilitats familiars. Igual que en els anteriors, s’ha d’estar inscrit com a demandant d’ocupació durant el període d’un mes, des que es va esgotar la prestació, així com tenir subscrit el compromís d’activitat.

La durada serà de sis mesos prorrogables per períodes semestrals, en funció de la durada de la prestació per desocupació que hagi esgotat i de la seva edat, sempre que ho sol·liciti en termini i mantingui els requisits, segons el següent:

 • Si és menor de quaranta-cinc anys i ha esgotat una prestació contributiva d’almenys quatre mesos, tindrà dret a totalitzar divuit mesos.
 • Si és menor de quaranta-cinc anys i ha esgotat una prestació contributiva d’almenys sis mesos, tindrà dret a totalitzar vint-i-quatre mesos.
 • Si és més gran de quaranta-cinc anys i ha esgotat una prestació contributiva de quatre mesos, tindrà dret a totalitzar vint-i-quatre mesos.
 • Si és més gran de quaranta-cinc anys i ha esgotat una prestació contributiva d’almenys sis mesos, tindrà dret a totalitzar trenta mesos.

4. Subsidi per a emigrants retornats

Destinat a aquells espanyols emigrants que han retornat a Espanya; podran accedir a algunes de les següents prestacions, sempre que es reuneixin els requisits pertinents.

 • Subsidi per a emigrants retornats
 • Renda activa d’inserció per a emigrants retornats
 • Subsidi per desocupació per a emigrants més grans de cinquanta-dos anys
 • Prestació per desocupació de l’emigrant retornat que va cotitzar a Espanya abans d’emigrar
 • Ajuts extraordinaris per a espanyols retornats

5. Subsidi per a alliberats de presó

Els alliberats de presó tenen accés a aquest subsidi sempre que estiguin en desocupació i inscrits com a demandants d’ocupació, sempre que no hagin rebutjat una oferta de col·locació adequada, no tinguin dret a la prestació contributiva i hagin estat alliberats de presó, sempre que la privació de llibertat hagi estat per un temps superior a sis mesos.

6. Subsidi per a més grans de cinquanta-dos anys

Els requisits per accedir al subsidi per a més grans de cinquanta-dos anys són els següents:

 • Estar en desocupació.
 • Tenir complerts cinquanta-dos anys o més en la data en què s’esgoti la prestació per desocupació o el subsidi per desocupació, o tenir-los en el moment de reunir els requisits per accedir a algun dels següents subsidis: per esgotament de la prestació contributiva, emigrant retornat, revisió per millora d’una invalidesa, alliberat de presó o cotitzacions insuficients per a la prestació contributiva.
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació durant un mes des que s’esgoti la prestació que estava percebent, no haver rebutjat durant aquest mes cap oferta de col·locació adequada, ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional.
 • Complir el compromís d’activitat que està inclòs en la sol·licitud.
 • Haver cotitzat per desocupació un mínim de sis anys al llarg de la seva vida laboral.
 • Acreditar que en la data del fet causant i en la de la sol·licitud del subsidi reuneix tots els requisits, excepte l’edat, per accedir a qualsevol mena de pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social espanyol -haver cotitzat per jubilació quinze anys, dos dels quals han d’estar dins dels últims 15- i que ha cotitzat per desocupació un mínim de sis anys al llarg de la seva vida laboral.
 • No tenir rendes de qualsevol naturalesa que en còmput mensual siguin superiors al 75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.