El subarrendament d’habitatges destinats al lloguer turístic a través de plataformes digitals està sotmès a retenció?

El subarrendament d’habitatges destinats al lloguer turístic a través de plataformes digitals està sotmès a retenció?

La Direcció General de Tributs ha aclarit que en el subarrendament d’habitatges destinats al lloguer turístic a través de plataformes digitals està sotmès a retenció.

Per a molts comencen les vacances o ja han començat i, com és tendència els últims anys, es disparen els preus del lloguer turístic, de vacances o de curta estada. Molts d’aquests lloguers es contracten a través de plataformes digitals que posen en contacte a oferents i demandants. Aquestes plataformes basen el seu model de negoci a cobrar una comissió a l’arrendador de la renda generada en aquest lloguer juntament amb l’abonament de la suma restant, és a dir, és la plataforma digital l’encarregada del cobrament i pagament de la part del lloguer que correspon a l’arrendador.

Doncs bé, la Direcció General de Tributs ha publicat una Consulta Vinculant (V1388-21), de 13 de maig de 2021, en la qual tracta la possible subjecció al sistema de retencions de l’IRPF de la renda abonada des de la plataforma digital cap a l’arrendador de l’immoble.

L’article 75 del Reglament de l’IRPF (RIRPF) disposa quines són les rendes subjectes a l’esmentat sistema de retencions:

«1. Estaran subjectes a retenció o ingrés a compte les següents rendes:

(…)

2. També estaran subjectes a retenció o ingrés a compte les següents rendes, independentment de la seva qualificació:

a) Els rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans.

A aquest efecte, les referències a l’arrendament s’entendran realitzades també al subarrendament.

(…)

3. No existirà obligació de practicar retenció o ingrés a compte sobre les rendes següents:

(…)

g) Els rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans en els següents supòsits:

1r Quan es tracti d’arrendament d’habitatge per empreses per als seus empleats.

2n Quan les rendes satisfetes per l’arrendatari a un mateix arrendador no superin els 900 euros anuals.

3r Quan l’activitat de l’arrendador estigui classificada en algun dels epígrafs del grup 861 de la Secció Primera de les Tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, o en algun altre epígraf que faculti per a l’activitat d’arrendament o subarrendament de béns immobles urbans, i aplicant al valor cadastral dels immobles destinats a l’arrendament o subarrendament les regles per a determinar la quota establerta en els epígrafs del citat grup 861, no hagués resultat quota zero.

A aquest efecte, l’arrendador haurà d’acreditar enfront de l’arrendatari el compliment del requisit esmentat, en els termes que estableixi el Ministre d’Economia i Hisenda».

Quedant obligats a retenir o ingressar compte, conforme al que s’estableix en l’article 76 del RIRPF:

«1. Amb caràcter general, estaran obligats a retenir o ingressar a compte, quan satisfacin rendes sotmeses a aquesta obligació:

a) Les persones jurídiques i altres entitats, incloses les comunitats de propietaris i les entitats en règim d’atribució de rendes.

b) Els contribuents que exerceixin activitats econòmiques, quan satisfacin rendes en l’exercici de les seves activitats.

c) Les persones físiques, jurídiques i altres entitats no residents en territori espanyol, que operin en ell mitjançant establiment permanent.

d) Les persones físiques, jurídiques i altres entitats no residents en territori espanyol, que operin en ell sense mediació d’establiment permanent, quant als rendiments del treball que satisfacin, així com respecte d’altres rendiments sotmesos a retenció o ingrés a compte que constitueixin despesa deduïble per a l’obtenció de les rendes a què es refereix l’article 24.2 del text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents».

D’aquesta manera i una vegada vistos els preceptes reguladors de la retenció, vegem el que disposa l’esmentada consulta vinculant:

«Conforme a aquesta regulació normativa, tret que resultés aplicable algun dels supòsits d’exoneració a què es refereix la lletra g) de l’article 75.3 del Reglament de l’impost, existiria l’obligació per part de l’entitat consultant de practicar retenció sobre les rendes que satisfaci a l’arrendador».

Per tant, no serà aplicable la retenció quan, amb caràcter general, el pagament total pel lloguer no superi els 900 euros. No obstant això, en cas que se superin haurem d’estar al que s’estableix en l’article 100 de la Llei de l’IRPF que determina un percentatge de retenció del 19 per cent.