La ventilació als centres de treball com a mesura preventiva enfront del coronavirus SARS-CoV-2

La ventilació als centres de treball com a mesura preventiva enfront del coronavirus SARS-CoV-2

Amb data de 18 de novembre de 2020, el Ministeri de Sanitat ha publicat un document tècnic sobre aquest tema: “Avaluació del risc de la transmissió de SARS-CoV-2 mitjançant aerosols. Mesures de prevenció i recomanacions”. Aquest document recull els conceptes bàsics de ventilació com a mesura preventiva enfront de la transmissió del SARS-CoV-2 per aerosols en els centres de treball, així com les fonts d’informació que poden resultar útils, d’acord amb els criteris de les autoritats competents.

S’han publicat nombrosos estudis i articles sobre el comportament del SARS-CoV-2, la seva viabilitat, supervivència, propagació i transmissió. En aquest sentit, una de les últimes conclusions presentades per les recerques i que ha estat acceptada recentment pel Ministeri de Sanitat, és la de la transmissió d’aquest coronavirus a través dels aerosols.

Considerant aquesta via de transmissió, la ventilació juga un paper clau com a mesura preventiva enfront de la propagació del virus en ambients interiors, contribuint a la reducció dels contagis, i així ho ha posat de manifest l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

És tan important, que la necessitat d’adoptar mesures preventives lligades a la ventilació als centres de treball s’estableix mitjançant el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquesta normativa, al seu article 7è, recull un conjunt de mesures de prevenció i higiene a adoptar als centres de treball, sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral que resulti d’aplicació. En concret, estableix la necessitat “d’adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres de treball, conformement als protocols que s’estableixin en cada cas”.

Amb data del 18 de novembre de 2020, el Ministeri de Sanitat ha publicat un document tècnic sobre aquest tema: “Avaluació del risc de la transmissió de SARS-CoV-2 mitjançant aerosols. Mesures de prevenció i recomanacions“.

A la vista de l’exposat anteriorment i ateses les noves informacions que sorgeixen en relació amb aquesta via de transmissió, aquest document recull els conceptes bàsics de ventilació com a mesura preventiva enfront de la transmissió del SARS-CoV-2 per aerosols als centres de treball, així com les fonts d’informació que poden resultar útils, d’acord amb els criteris de les autoritats competents.

DESCÀRREGA DE LA PUBLICACIÓ

La ventilació com a mesura preventiva enfront del coronavirus SARS-CoV-2.pdf