Ajuts a transportistes autònoms per carretera que abandonin l’activitat el 2020

Ajuts a transportistes autònoms per carretera que abandonin l’activitat el 2020

Al BOE del dia 4 de novembre s’ha publicat l’anunci de la Direcció General de Transport Terrestre sobre l’atorgament d’ajuts el 2020 a transportistes autònoms per carretera que abandonin l’activitat. El termini de presentació de la documentació per procedir al cobrament de la subvenció finalitzarà a les 23.59 h del pròxim 4 de desembre de 2020.

L’informem que al BOE del dia 4 de novembre de 2020 s’ha publicat l’anunci de la Direcció General de Transport Terrestre sobre l’atorgament d’ajuts el 2020 a transportistes autònoms per carretera que abandonin l’activitat.

Les bases reguladores d’aquests ajuts estan recollides en l’Ordre FOM/3218/2009, de 17 de novembre (BOE 30 de novembre), modificada per l’Ordre FOM/2835/2012, de 17 novembre (BOE 1 de gener de 2013) i per l’Ordre FOM/64/2017, de 30 de gener (BOE de 2 de febrer).

Per Resolució de la Secretaria d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de 30 d’octubre de 2020 s’han atorgat els ajuts a transportistes autònoms per carretera que abandonin l’activitat, inclosos en l’annex 1 d’aquesta Resolució. En els annexos 2 i 3 es relacionen les sol·licituds desestimades per esgotament de crèdit i per incompliment de requisits, respectivament.

L’11 de juny de 2020 es va publicar al BOE l’extracte de la Resolució de la Secretaria d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de 5 de juny de 2020, per la qual es convoca per a l’any 2020 els ajuts esmentats, i es publicaren íntegrament en la base de dades nacional de subvencions amb l’ID 509329.

Les citades ordres estableixen en el seu articulat els requisits que han de complir els sol·licitants per ser beneficiaris de la subvenció i els criteris de valoració que han de presidir la seva aplicació. D’acord amb l’article 7.2 de l’Ordre FOM/3218/2009, de 17 de novembre, es realitza de la següent manera: es donarà preferència als qui se’ls hagi declarat incapacitat permanent absoluta o total per a l’acompliment de la professió de transportista. Quant als altres beneficiaris, s’elaborarà una relació per ordre descendent d’edat. Els ajuts s’atorgaran als qui ocupin els primers llocs en la relació de beneficiaris, d’acord amb la consignació pressupostària disponible.

Beneficiaris: transportistes autònoms per carretera.

Objecte: ajut per a l’abandonament de l’activitat de transport per carretera..

Bases reguladores: les bases reguladores d’aquests ajuts estan recollides en l’Ordre FOM/3218/2009, de 17 de novembre (BOE 30 de novembre), modificada per l’Ordre FOM/2835/2012, de 17 novembre (BOE 1 de gener de 2013) i per l’Ordre FOM/64/2017, de 30 de gener (BOE de 2 de febrer).

Quantia: quantia màxima: 9.780.000 euros distribuïts entre un import màxim de 9.630.000 euros repartits entre els beneficiaris resultants recollits en la Resolució d’atorgament, i un import màxim de 150.000 euros per pagar els potencials recursos estimatoris interposats contra aquesta Resolució.

Termini de presentació de sol·licituds: un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al «Boletín Oficial del Estado».

Altres dades: la sol·licitud s’ha de realitzar a través de la seu electrònica del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

El termini per resoldre i publicar la resolució serà de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria.

Per qualsevol consulta o aclariment s’ha habilitat la bústia: abandono.sgaitt@fomento.es

Més informació: ajuts a transportistes autònoms per carretera que abandonin l’activitat