Guia de recomanacions per minimitzar el risc de transmissió de la COVID-19 entre temporers

Guia de recomanacions per minimitzar el risc de transmissió de la COVID-19 entre temporers

El document, presentat pel Ministeri de Sanitat, proposa que es considerin les colles de temporers com un grup de treball i convivència estable sobre el qual pivotaran les mesures preventives en l’explotació agrària.

El Ministeri de Sanitat en col·laboració amb les comunitats autònomes ha elaborat una guia recollint una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures de contenció adequades per garantir la protecció de la salut dels treballadors enfront de l’exposició al coronavirus en les explotacions agrícoles contractin temporers i en els allotjaments que se’ls proporcioni.

Tenint en compte que aquestes recomanacions estan en contínua revisió en funció de l’evolució i nova informació de què es disposi, correspondrà a les empreses avaluar el risc d’exposició en què es puguin trobar els treballadors en cadascuna de les tasques diferenciades que realitzen i seguir les recomanacions que emeti el servei de prevenció, seguint les pautes i recomanacions formulades per les autoritats sanitàries, en tots els processos relacionats amb la recollida, transport, emmagatzematge de la producció agrícola i resta dels processos agraris (classificació, envasament, aclarida, etc.).

Un dels punts clau és que aquestes persones requereixen d’allotjaments en els territoris on es desenvolupa la campanya agrària a la qual acudeixen, i existeixen diferents escenaris, des d’allotjaments oferts pels propis titulars de les explotacions, a albergs municipals, residències d’emergència, allotjaments llogats pels treballadors, etc. El titular ha d’estar format en les mesures de prevenció a adoptar-hi (no llits calents, no excés d’ocupació, etc., que suposen un important risc). Sense oblidar l’existència en alguns casos de menjadors i aules de suport per a la població infantil que els acompanya.

Les “colles” com a grup de treball i convivència

Les explotacions agràries han de prendre mesures per limitar les cadenes de contacte i transmissió tant com sigui possible. Per a això es proposa que es considerin les “colles” com un grup de treball i convivència estable sobre el qual pivotarien les mesures preventives en l’explotació.

Dins d’una explotació, els integrants d’una colla han d’estar físicament separats tant com sigui possible i les colles no s’han de barrejar entre si. En la mesura que sigui possible s’ha d’intentar, a l’hora de confeccionar les colles, de tenir en compte que siguin coincidents amb grups estables d’allotjament durant la campanya, preferiblement convivents d’un mateix dormitori.

Feina en els hivernacles

Un cas especial el representa la feina en els hivernacles, que es realitza en un entorn tancat amb condicions termohigromètriques molt particulars que afavoreixen, a més, la generació d’aerosols. D’altra banda, algunes mancances que s’observen en aquestes explotacions, sobretot en aquelles més senzilles estructuralment parlant, són l’escassetat de serveis higiènics (aigua potable, vestidors, dutxes, lavabos, serveis) o locals de descans i menjadors. Per tant, si bé l’activitat agrícola és una situació en la qual cal extremar les mesures preventives, aquestes es fan encara més urgents i necessàries quan aquesta activitat es desenvolupa a l’interior d’aquestes estructures.

VEGEU: Guia per a la prevenció i control de la COVID-19 en les explotacions agrícoles que contractin temporers