COVID-19. Ministeri de Sanitat. Pla de resposta primerenca en un escenari de control de la pandèmia

COVID-19. Ministeri de Sanitat. Pla de resposta primerenca en un escenari de control de la pandèmia

En el pla es recullen les mesures específiques per gestionar les eventualitats i l’escalada de les intervencions en centres educatius, centres sanitaris, centres socials i sociosanitaris residencials, centres penitenciaris, entorn laboral, poblacions socialment vulnerables, migrants que accedeixen de manera irregular i entorns amb alta concentració de persones. Aquestes mesures es poden adoptar en diversos àmbits simultàniament, seguint el principi de proporcionalitat en funció del nivell d’amenaça

En l’escenari actual de control de la transmissió s’ha de continuar insistint en el compliment de les accions bàsiques d’higiene i prevenció i la resta de mesures incloses en el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per continuar contenint el risc de transmissió i garantir la detecció de brots, així com assegurar la resposta compartida per part del conjunt de les autoritats sanitàries.

De la mateixa forma, en aquesta nova etapa, el Ministeri de Sanitat continua treballant en coordinació amb les comunitats autònomes tant en el seguiment diari de l’evolució del virus, com per assegurar les capacitats que ens permetin detectar i actuar davant nous brots, o fins i tot, davant una possible segona onada per COVID-19.

Per organitzar aquesta resposta de manera eficaç i coordinada, es proposa el present Pla de resposta primerenca davant increments de la transmissió en un escenari de control de la pandèmia de la COVID-19, que comptarà amb la participació de les comunitats autònomes.

Es tracta d’un pla que articularà el conjunt de mesures per a la preparació i resposta del nostre país enfront de la COVID-19 que ja està en marxa, juntament amb aquelles que ho estaran.