COVID-19. El Govern aprova una nova línia d’avals per import de 40.000 milions per impulsar les noves inversions d’autònoms i empreses

COVID-19. El Govern aprova una nova línia d’avals per import de 40.000 milions per impulsar les noves inversions d’autònoms i empreses

Al BOE del 6 de juliol de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol de 2020, que entre altres mesures, es regula l’aprovació d’una línia per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgat per entitats financeres supervisades a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions i de donar liquiditat no sols per a pimes sinó per a empreses cotitzades (línia d’avals ICO de 40.000 milions d’euro entorn de dos eixos principals: la sostenibilitat mediambiental i la digitalització).

Al BOE del 6 de juliol de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol de 2020, que entre altres mesures, es regula l’aprovació d’una línia per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgat per entitats financeres supervisades a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions i de donar liquiditat no sols per a pimes sinó per a empreses cotitzades (línia d’avals ICO de 40.000 milions d’euro entorn de dos eixos principals: la sostenibilitat mediambiental i la digitalització).

Línia per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgat per entitats financeres supervisades a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions

Amb la finalitat de fomentar la recuperació econòmica, el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats financeres supervisades a empreses i autònoms per atendre, principalment, les seves necessitats financeres derivades de la realització de noves inversions.

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital podrà concedir avals per un import màxim de 40.000 milions d’euros, fins al 31 de desembre de 2020. Les condicions aplicables i requisits a complir, inclòs el termini màxim per a la sol·licitud de l’aval s’establiran per acord de Consell de Ministres, sense que es requereixi desenvolupament normatiu posterior per a la seva aplicació.

Els avals regulats en aquesta norma i les condicions desenvolupades en l’acord del Consell de Ministres compliran amb la normativa de la Unió Europea en matèria d’ajudes d’Estat.

Els imports corresponents a l’execució dels avals atorgats pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital al finançament concedit a empreses i autònoms en virtut del que s’estableix en aquest article s’atendran des de la partida pressupostària del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital 27.04.923O.351 «Cobertura de riscos en avals prestats pel Tresor, inclosos els riscos d’exercicis anteriors». Aquest crèdit té el caràcter d’ampliable, segons l’annex II «Crèdits ampliables» de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 2018, de conformitat amb el que es preveu en l’article 54 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i li serà aplicable el que es disposa en l’article 59 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, quant als avals atorgats en virtut d’aquest article.

S’autoritza la Direcció General del Tresor i Política Financera a realitzar els pagaments corresponents a les execucions de l’aval mitjançant operacions de tresoreria amb càrrec als conceptes específics que es creïn a tal fi.

Amb posterioritat a la realització dels pagaments, la Direcció General del Tresor i Política Financera procedirà a l’aplicació al pressupost de despeses dels pagaments realitzats en l’exercici. Els pagaments efectuats el mes de desembre de cada any s’aplicaran al pressupost de despeses en el trimestre immediatament següent.