COVID-19. ERTO. Nous aclariments de la TGSS sobre els tràmits necessaris per l’aplicació de les exempcions en la cotització de maig i juny

COVID-19. ERTO. Nous aclariments de la TGSS sobre els tràmits necessaris per l’aplicació de les exempcions en la cotització de maig i juny

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha emès el 19 de maig de 2020 el BUTLLETÍ RED 12/2020, que, complementant el 11/2020, de 14 de maig, aclareix dubtes plantejats respecte a les comunicacions que s’han de realitzar per a l’aplicació de les exempcions en la cotització establertes en el Reial decret llei 18/2020.

L’informem que al web de la Seguretat Social s’ha publicat el Butlletí RED 12 /2020 de 19 de maig, com a complement al contingut del Butlletí del Sistema RED 11/2020 (del qual ja l’informàrem en el seu moment), on la TGSS aclareix alguns dubtes plantejats respecte de les comunicacions que s’han de realitzar per a l’aplicació de les exempcions en les cotitzacions de maig i juny davant la prolongació dels ERTO per força major (Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig) associats a la COVID-19 fins al pròxim 30 de juny de 2020.

En concret s’aclareix per la TGSS:

1. Les referències que s’efectuen en el Butlletí del Sistema RED 11/2020 (BNR 11/2020) a la “situació de força major total derivada de la COVID-19 per estar afectada per les causes referides en l’article 22 del Reial decret llei 8/2020 que impedeixin el retorn a la seva activitat” o a la “situació de força major parcial derivada de la COVID-19 des del moment en el qual les causes reflectides en l’article 22 del Reial decret llei 8/2020 permetin la recuperació parcial de la seva activitat”, així com a qualsevol esment que es fa en el contingut del BNR a tots dos tipus de força major, s’han d’entendre realitzades, respectivament, a la “situació de força major total derivada de la COVID-19 en els termes de l’article 1.1” i a la “situació de força major parcial derivada de la COVID-19 en els termes de l’article 1.2”.

2. L’aplicació de les exempcions en la cotització s’efectuarà en funció de les declaracions responsables a les quals es refereix l’apartat 3 de l’article 4 del Reial decret llei 18/2020, i la forma i els terminis de presentació del qual es descriu en l’apartat REIAL DECRET LLEI 18/2020: DECLARACIÓ RESPONSABLE…, del BNR 11/2020.

3. Pel que respecta al termini de presentació de les citades declaracions responsables es recorda que, tal com estableix el Reial decret llei 18/2020, aquesta declaració s’ha de presentar, a través del Sistema RED, abans de sol·licitar la liquidació de quotes. En relació a aquesta qüestió cal tenir en compte el següent:

  • En primer lloc, s’ha de tenir en consideració que, amb la finalitat d’evitar incidències en el càlcul de la liquidació de quotes, és aconsellable que la declaració responsable, respecte del mes de maig, es presenti una vegada es conegui amb precisió per part de l’empresa si es troba en la situació de força major total, o en la situació de força major parcial, derivada de la COVID-19 en els termes, respectivament, de l’article 1.1 o 1.2 del Reial decret llei 18/2020.

Per tant, és aconsellable que es presenti en els primers dies del mes de juny. S’aconsella, així mateix, que la declaració responsable, respecte del mes de juny, es presenti, en el cas de ser necessària, en els primers dies del mes de juliol.

  • En segon lloc, s’ha de tenir en compte que una vegada presentada la corresponent declaració responsable sobre la situació de força major parcial derivada de la COVID-19 en els termes de l’article 1.2 del Reial decret llei 18/2020, s’haurà de procedir a identificar els treballadors que hagin reiniciat la seva activitat laboral totalment o parcial.

Respecte d’aquests treballadors s’haurà de procedir a comunicar una variació de dades del camp TIPUS INACTIVITAT, i s’informarà com a nou valor la R o S, segons el procediment descrit en el BNR 11/2020.

Amb la finalitat d’evitar incidències en el càlcul de la liquidació de quotes, és aconsellable que la comunicació d’aquestes variacions de dades s’efectuï immediatament després de presentar la declaració responsable a la qual s’ha fet esment en el punt anterior.

Es recorda que el dia 22 de juny es procedirà, conforme als procediments habituals, al tancament del càrrec en compte, per la qual cosa aquelles empreses a les quals resultin d’aplicació l’exempció de cotització i que es vulguin acollir a aquesta modalitat de pagament, hauran d’haver presentat la declaració responsable i, si escau, la variació de dades dels treballadors afectats, abans d’aquest dia.

4. Pels treballadors que s’han reactivat entre l’1 i el 12 de maig de 2020, en empreses que es trobin en situació de força major parcial el 13 de maig de 2020, conforme al que s’estableix en l’apartat 2 de l’article 1 del Reial decret llei 18/2020, resultaran d’aplicació les exempcions de la cotització previstes en la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 4 d’aquest Reial decret llei a partir del dia en què s’hagin reactivat.

En aquestes mateixes empreses, pels treballadors que s’hagin mantingut en situació de suspensió entre l’1 i el 12 de maig de 2020, resultaran d’aplicació, durant aquest període, les exempcions de la cotització previstes en l’apartat 1 de l’article 4 d’aquest Reial decret llei fins al dia 12 de maig de 2020. A partir d’aquest moment resultaran d’aplicació les exempcions en la cotització previstes en la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 4 fins al moment en què es reactivin.

De la mateixa manera s’informa que la possibilitat de presentació de les declaracions responsables a través del Sistema RED estarà disponible a partir del dia 1 de juny de 2020.