COVID-19. Als centres de treball tan sols es realitzaran PCR a casos sospitosos

COVID-19. Als centres de treball tan sols es realitzaran PCR a casos sospitosos

El Ministeri de Sanitat ha actualitzat les seves “Instruccions sobre la realització de proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19 en l’àmbit de les empreses”, que indica que els serveis de prevenció de riscos laborals que realitzen activitats sanitàries han de limitar la utilització de proves diagnòstiques als àmbits d’actuació establerts

L’informem que amb data de 14 de maig el Ministeri de Sanitat ha publicat l’actualització del document “Instruccions sobre la realització de proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19 en l’àmbit de les empreses”, que indica que els serveis de prevenció de riscos laborals que realitzen activitats sanitàries han de limitar la utilització de proves diagnòstiques als àmbits d’actuació establerts.

Aquest document, treballat i consensuat amb les comunitats autònomes, i aprovat per la Ponència de Salut Laboral, recorda que les PCR s’han de realitzar a tot cas sospitós d’infecció en les primeres 24 hores.

El text, que complementa la “Estratègia de diagnòstic, vigilància i control en la fase de transició de la pandèmia de COVID-19”, considera crucial els serveis de prevenció en l’àmbit de l’empresa, incidint en la importància de la seva col·laboració amb les autoritats sanitàries en la detecció precoç de tots els casos compatibles amb COVID-19 per controlar-ne la transmissió.

“La seva participació en la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica amb la recollida d’informació i la notificació és una obligació, però també una acció fonamental en el control i seguiment dels casos i dels contactes en l’entorn laboral”, afirma el document.

En línia amb les recomanacions de l’OMS, el text recorda que s’ha de prioritzar la utilització de les PCR o una altra tècnica de diagnòstic molecular que es consideri adequada, enfront d’altres estratègies.

Notificació dels casos

Les “Instruccions sobre la realització de proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19 en l’àmbit de les empreses” incideix en l’obligació que tots els centres, serveis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic, de titularitat pública o privada, han de notificar a l’autoritat sanitària de la comunitat autònoma els casos de COVID-19 confirmats després de la realització de les proves diagnòstiques.

“Així mateix, qualsevol entitat de naturalesa pública o privada que, en relació amb les proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19 adquireixi hisops per a presa de mostres, mitjà de transport de virus, reactius d’inactivació, equips d’extracció d’àcids nucleics o reaccions de PCR, o test ràpids diagnòstics ho haurà de posar en coneixement de l’autoritat sanitària competent de la comunitat autònoma en la qual estiguin situats i/o prestin els seus serveis, amb indicació expressa de la mena de material, nombre d’unitats adquirides i destinació d’ús”, conclou.

Accés al document complet:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/instruccionesPruebasDiagnosticasEmpresas.pdf